ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.ด. (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548
2 กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539
3 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2522
 
ความเชี่ยวชาญ
อุดมศึกษา, การท่องเที่ยวโดยชุมชน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาศาสตร์
 
ความสนใจ
ภาษาญี่ปุ่น, Linguistics, Educational Studies
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: ผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวดดยชุมชนเพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมชุมชนโบราณเมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย และชุมชนนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จากสกว.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผู้ได้รับทุนวิจัยภายนอกดีเด่นระดับคณะ
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.