ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562
2 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
 
ความเชี่ยวชาญ
Software Engineering, Information system development, Artificial intelligence
 
ความสนใจ
Sound engineering
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Toshifumi Yuji, Hiroyuki Kinoshita, Toshio Bouno, Nuttee Thungsuk, Sunum Tati, Thaweesak Tanaram, Narong Mungkung: Estimate of Scale Thickness for Iron Pipes in Geothermal Power Generation Using Acoustic Emission Sensor, Przegląd Elektrotechniczny, Polland Vol 9 (2020). Page.133-137
อ้างอิง: Nuttee Thungsuk, Sunun Tati and Thaweesak Tanaram‬, Feasibility Study Of Electric Generation From Waste Wind Cooled, Journal of Industrial Technology and Engineering Pibulsongkram Rajabhat University (PSRU). Vol 1 (2020): January-April Page.47-56
อ้างอิง: Chanasit Mangmi, Sunun Tati and Thaweesak Tanaram. PSRU Construction Management Mobile Application Development. Thaksin Procedia. Vol.2020 No.2, Page.1-15
อ้างอิง: Chaloemchai Chaloeisan, Sunun Tati and Wichit Lekcome. Deep Learning Music Genre Classification Module To Improve The Performance Of Music Copyright Detection System. Thaksin Procedia. Vol.2020 No.2, Page.16-24
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Sunun Tati, A Method For Assessing The Effectiveness Of Similarity Measure For Audio Clustering Using Area Under The Curve (Auc), Journal of Industrial Technology and Engineering. Pibulsongkram Rajabhat University (PSRU). Vol 2 (2019) May -August: Page. 93-103
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Sunun Tati, Phongphun Kijsanayothin‬ and Woralak Kongdenfha‬, 2018, Song Clustering Using Similarity of Audio Fingerprint, TNI Journal of Engineering and Technology. Vol 6 No 1 (2018): January - June Page 49-55
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: นัฐกร คุ้มแดง ฐิติกา หาดยาว สุนันท์ ธาติ และพันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์. (2563). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์เลโก้โก้ (Mindstorm Ev3 Controlling Android Mobile Application Development). การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6. พิษณุโลก. หน้า 136-145.
อ้างอิง: Sunun Tati, Thaweesak Tanaram‬ and Nuttee Thungsuk‬. Comparative Study of Spectrogram, Cepstrum and Mel-Frequency Analysis for Bushing Fault Diagnosis using Sound Signal. The 2020 International Conference on Science, Technology and Education (ICSTE 2020). Pattaya, Thailand. pp 26-31.
อ้างอิง: เฉลิมชัย เฉลยศาล สุนันท์ ธาติ และวิชิต เหล็กคำ. (2563). โมดูลจำแนกประเภทข้อมูลเพลงโดยการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบตรวจจับการละเมิดลิขสิทธิ์ทางดนตรี (Deep Learning Music Genre Classification Module To Improve The Performance Of Music Copyright Detection System). การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51. หน้า 36-44.
อ้างอิง: ชนสิษฎ์ มั่งมี, สุนันท์ ธาติ และทวีศักดิ์ ตันอร่าม. (2563). การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สำหรับการบริหารงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (PSRU Construction Management Mobile Application Development). การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51. หน้า 18-27.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Sunun Tati, Thaweesak Tanaram, Nuttee Thungsuk‬. (2019). Acoustic Effects Study of Shaded Pole Motor Under Bushing Fault Condition. The 2019 International Conference on Applied Electrical and Mechanical Engineering (ICAEME 2019). Nakhon Phanom, Thailand. pp 19-22.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Sunun Tati, Awirut Phetmetleam and Woralak Kongdenfha. (2015). Senior Long Term Care Information System. The International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT 2015). Phitsanulok, Thailand. pp 32-37.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Woralak Kongdenfha‬, Pudtan Phanthunane, Nisaporn Wattanasupt, Supasit Pannarunotha, Jongjit Chaiyawong, S. Pho-Ong, Chaowarat Tangrueng, Sunun Tati, K. Patrawart. Education for All: An Experimental Model for Cost Analysis and Information Management System for the Provision of Health and Educational Programs to Disabled and Underprivileged Children in Thailand’s Highland, The 21st IUHPE World Conference on Health Promotion, (IUHPE 2013). Pattaya, Thailand
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: รางวัลชมเชย จาก The 51th National Graduate Research E-Conference, 2020 งานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการบริหารงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" (บทความภาษาไทย)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: รางวัล Paper ยอดเยี่ยม จาก International Conference on Applied Electrical and Mechanical Engineering 2019 (ICAEME 2019) โดยนำเสนองานวิจัย เรื่อง " Acoustic Effects Study of Shaded Pole Motor Under Bushing Fault Condition" (บทความภาษาอังกฤษ)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: รางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม จาก The 2015 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT 2015) โดยนำเสนองานวิจัย เรื่อง "Senior Long Term Care Information System" (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ)
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อรางวัล: National Outstanding Youth Award from Department of Children and Youth, Ministry of Social Development and Human Security
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อรางวัล: Royal Student Award in Higher Education from His Majesty King Bhumibol Adulyadej
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อรางวัล: Scholarship from Naresuan University and Southern Cross University, Australia
ชื่อรางวัล: National Outstanding Youth Award from Buddhist Association of Thailand
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
ชื่อรางวัล: National Outstanding Youth Award from National Council on Social Welfare of Thailand
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อลิขสิทธิ์: แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สำหรับการบริหารงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (PSRU Construction Management Mobile Application )
ชื่อลิขสิทธิ์: แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการสินค้าคงคลัง (Mobile Application for Optimization and Inventory Management)
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.