ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา  
  Asst. Prof. Dr. Thawatchai Supavititpatana
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080
อีเมล์: thawatchai@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
2 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537
3 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531
 
ความเชี่ยวชาญ
Meat Science and Technology, Food Processing, Fruits and vegetables technology
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา (2558).The Reducing of Starch Retrogradation for Wide Strip Rice Noodle Production under Cold Storage. การเกษตรราชภัฏ , ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 2559. Page: 27-36
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา (2555).การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายด่างทับทิมและน้ำยาล้างผักทางการค้า ๓ ชนิด ในการลดปริมาณเมโธมิลในผักคะน้า. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 2555. Page: 55-61
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา (2554).ผลของสารก่อโฟมที่มีต่อสมบัติของโจ๊กข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูปที่ผสมด้วยโฟม-แมท. สักทอง : วารสารการวิจัย, ปีที่ 17 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2554. Page:-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.