ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์  
 Mr. Punnares Rattanapradit
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080
อีเมล์: p.rattanapradit@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (วิทยาศาสตร์) ม.เชียงใหม่ 2553
2 วท.ม. (เกษตรศาสตร์) ม.เชียงใหม่ 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
Animal Production, Meat Science and Technology
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ (2560).ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน MC1R ในไก่พื้นเมือง ไก่กระดูกดำ ไก่เล็กฮอร์นขาว และ ไก่โรดไอร์แลนด์แดง. แก่นเกษตร, 45 (พิเศษ 1). Page: 758-764
อ้างอิง: ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ (2560).ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน MC1R และความสัมพันธ์กับลักษณะ สีแข้ง สีเนื้อ สีหนัง ค่าความเป็นกรด-ด่าง และการสูญเสียน้าของเนื้อในไก่พื้นเมืองไทย (ชี) และไก่กระดูกดำ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 48 (พิเศษ 2). Page: 1108-1115
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Jaturasitha, S., P. Ratanapradit, W. Piawong and Michael Kreuzer. 2016. Effects of Feeding Purple Rice (Oryza sativa L. Var. Glutinosa) on the Quality of Pork and Pork Products. Asian Australas. J. Anim. Sci. 29:555 – 563.
อ้างอิง: ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ (2559).ความแตกต่างของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. KHON KAEN AGR. J., 2016, 44(2). Page: 255-262
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Yaemkong, S., N. Laorodphan, P. Rattanapradit and P. Jaipong. 2015. Difference of Farm Size, Location and Level Education of Small Scale Farmers in Cost, Revenue and Profit of Beef Production in Phitsanulok Province. Thai Journal of Animal Science. 2(1): 115 – 120.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Peawong, W., P. Ratanapradit, S. Jaturasitha, T. Apichartsrungkoon, D. Karladee and P. Pongpiachan. 2011. Effects of Glutinous Purple Rice (Oryza sativa L.) on Performance, Plasma Cholesterol and Carcass Quality of Growing-Finishing Pigs. Journal of Agriculture. 27(2): 101 – 112.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Jaturasitha, S., N. Chaiwang, S. Suwansirikul, P. Ratanapradit, T. Boonmee, M. Peawong, W., P. Ratanapradit and S. Jaturasitha. 2010. Genetic Polymorphism of MC5R Gene on Growth Rate of Indigenous Chicken (Praduhangdum). Journal of Agriculture. 26(2): 163 – 172.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ สุภาวดี แหยมคง ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ ประภาศิริ ใจผ่อง รังสรรค์ เจริญสุข ทศพร อินเจริญ สนธยา นุ่มท้วม ณวรรณพร จิรารัตน์ อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร. 2016. การศึกษาความหลากหลายของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการ การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 The fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV). มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. โปสเตอร์
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.