ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร วุฒธะพันธ์  
  Asst. Prof. Dr. Naphat Wuttaphan
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: naphat.w@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2559
2 ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์) จุฬาลงกรณณ์มหาวิทยาลัย 2553
3 บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, Human Resource Development, Organization Development , Talent Management , Coaching , Employee Engagement , Business Ethics , Epistemology , International Human Resource Management , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, วิธีวิทยาการวิจัยสังคมศาสตร์
 
ความสนใจ
Anthropology, Cultural Diversity , Criminology and Justices , Psychology, Business, Learning Organization , Business Intelligence, Human Resource Management/Development, Organization Development
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ณภัทร วุฒธะพันธ์ (2564). การศึกษาการจ้างแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาของผู้ประกอบการขนาดย่อมและปานกลางในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 9(1), 125-157.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Wuttaphan (2019). Hermeneutics as an Influence on Ethical Behavior in Organizations: Strategy or Unethical? (in process of review)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Wuttaphan, N., & Akaraboworn, C. (2016). Developing potential factors of faculty management affecting faculty engagement in Thai private universities: A qualitative methods. NIDA Development Journal, 57(2). 144-172.
อ้างอิง: Wuttaphan, N. (2017). Human capital theory: The theory of Human Resource Development, implications, and future. Rajabhat Journal Sciences, Humanity and Social Sciences, 18(2), 240-253.
อ้างอิง: ณภัทร วุฒธะพันธ์ (2560).HUMAN CAPITAL THEORY: THE THEORY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, IMPLICATIONS, AND FUTURE. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences, Vol 18 No 2 (2017). Page: 240-253
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Wuttaphan, N. (2016). Factor affecting faculty engagement. HROD Journal, 8(2), 92-118.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Wuttaphan, N. (2022). Online Media Usage Behavior and Social Influence Factors Affecting Generation Zs’ Self-Disclosure on Tiktok Application. Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal (Humanities and Social Science), 10(1), 114-131.
อ้างอิง: Wuttaphan, N. . (2022). Work Behavior and Organizational Citizenship Behavior of Frontline Workers during COVID-19 in Thailand. The Journal of Behavioral Science, 17(1), 58–71
อ้างอิง: Wuttaphan, N. (2022). Factors Influencing the Work Behavior of Village Health Volunteers During the COVID-19 Pandemic in Thailand: A Cross-Sectional Study. Journal of Population and Social Studies [JPSS], 30, 816-833.
อ้างอิง: Wuttaphan, N. (2022). Work behavior and organizational citizenship behavior of frontline workers during COVID-19 in thailand. The Journal of Behavioral Science, 17(1), 58-71.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Wuttaphan, N. (2022). Online Media Usage Behavior and Social Influence Factors Affecting Generation Zs’ Self-Disclosure on Tiktok Application. Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal (Humanities and Social Science), 10(1), 114-131.
อ้างอิง: Wuttaphan, N. . (2022). Work Behavior and Organizational Citizenship Behavior of Frontline Workers during COVID-19 in Thailand. The Journal of Behavioral Science, 17(1), 58–71
อ้างอิง: Wuttaphan, N. (2022). Factors Influencing the Work Behavior of Village Health Volunteers During the COVID-19 Pandemic in Thailand: A Cross-Sectional Study. Journal of Population and Social Studies [JPSS], 30, 816-833.
อ้างอิง: Wuttaphan, N. (2022). Work behavior and organizational citizenship behavior of frontline workers during COVID-19 in thailand. The Journal of Behavioral Science, 17(1), 58-71.
อ้างอิง: Wuttaphan, N. (2016). Factor affecting faculty engagement: A Literature Review. HROD Journal, 8(2), 92-118.
อ้างอิง: Wuttaphan, N., &Akaraboworn, C. (2016). Developing potential factors of faculty management affecting faculty engagement in Thai private universities: A qualitative methods. NIDA Development Journal, 57(2). 142-172.
อ้างอิง: ณภัทร วุฒธะพันธ์ (2562). การศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุการทำงานสำนักงานเทศบาลนครศาลากลางจังหวัด: กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ถักทองานวิจัยท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล. วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562. ณ อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 255-265.
อ้างอิง: ณภัทร วุฒธะพันธ์ และวศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ (2562). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ถักทองานวิจัยท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล. วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562. ณ อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 667-684.
อ้างอิง: นิตยา สิงห์ลอ, จิราพร เสารส, พรพิมล เพิ่มทรัพย์, สุชานันท์ ไฝทอง, สิทธิชัย ลำดวน และณภัทร วุฒธะพันธ์ (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการธำรงรักษาพนักงานให้คงอยู่ของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก. บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 776-785.
อ้างอิง: สุมิตรา เจริญผล, จรรยา ธูปกลิ่น, จีระนัน อ่อนใจ, ชนิสรา โพธิ์คง, เสาวลักษณ์ สุขม่วง และณภัทร วุฒธะพันธ์. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก. บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 786-798.
อ้างอิง: อรปภา มั่นคง, สิโรศิณี ศรีเมือง, จารุวรรณ ประถมเกตุ, พงศกร สิงหเดช, อรรถชัย แก้วทอง และณภัทร วุฒธะพันธ์. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก. บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 799-811.
อ้างอิง: มิลตรา ช่างการ วารุณี จันทะคาม และณภัทร วุฒธะพันธ์ (2563). การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสุขของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเมือง เขต 2 และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: กตัญญู คุณานันทศิลป์ สุดารัตน์ คุ้มสวัสดิ์ และณภัทร วุฒธะพันธ์ (2563). การปรับตัวในการทำงานของแรงงานต่างด้าวใน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: กุสุมา ศรีรัตนา กิตติพิชญ์ มีแสง และณภัทร วุฒธะพันธ์ (2563). พฤติกรรมการกลั่นแกล้งแรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: Borrego, E. R., & Wuttaphan, N. (2021). Hermeneutics as influence on ethical behavior in organizations: Strategy or unethical?. A paper presented in The 10th National and The 3rd International Conference Management Sciences 2021: Innovation Management for Enhancing the Local Economy at Faculty of Management Sciences, Pibulsongkram Rajabhat Unversity, Thailand, on 22nd February 2021, p. 24-38.
อ้างอิง: วิภาพร สายทอง, กรรณิกา ขำนิพัฒน์ และณภัทร วุฒธะพันธ์. (2564). พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การรังแกบนโลกไซเบอร์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นในจังหวัดพิษณุโลก. บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจครั้งที่ 8 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 1076-1095
อ้างอิง: วาสนา อยู่นาน, กิ่งกาญจน์ ชูติด, จิรวัฒน์ พุ่มคำ และณภัทร วุฒธะพันธ์. (2564).ปัจจัยที่ส่งผลต่อทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูชนบทในภาคเหนือตอนล่าง. บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจครั้งที่ 8 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 996-1015
อ้างอิง: สุนารี จันทรมณฑล, สินันทา เหล็กสิงห์, พิจิตรา นรากรณ์, อังคนา มีเกษ และณภัทร วุฒธะพันธ์ (2564). พฤติกรรมการกลั่นแกล้งของ GEN Z ในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนืองการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการ 2021 นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 1276-1287
อ้างอิง: จริยา เบ็ญจมาศ, จิราภา ประดับศรี, พันธิตา กาหลง, ณัฐกมล สงวนสิน และณภัทร วุฒธะพันธ์ (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนืองการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการ 2021 นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 1288-1301.
อ้างอิง: ณภัทร วุฒธะพันธ์. (2564). การศึกษาการจ้างแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาของผู้ประกอบการขนาดย่อมและปานกลางในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 9(1), 125-157.
อ้างอิง: Wuttaphan, N. (2021). Online Using Behavior and Factors of Social Influence Affecting Self-Disclosure on Tiktok Application of Generation Zs. Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal (Humanities and Social Science), 10(1), January-June 2022.
อ้างอิง: ณภัทร วุฒธะพันธ์ (2566). พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาสมัครสาธารณสุขในภาวะวิกฤตโรคอุบัติใหม่: การศึกษาเชิงคุณภาพ. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, 15(1), in press.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: วิภาพร สายทอง, กรรณิกา ขำนิพัฒน์ และณภัทร วุฒธะพันธ์. (2564). พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การรังแกบนโลกไซเบอร์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นในจังหวัดพิษณุโลก. บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจครั้งที่ 8 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 1076-1095
อ้างอิง: วาสนา อยู่นาน, กิ่งกาญจน์ ชูติด, จิรวัฒน์ พุ่มคำ และณภัทร วุฒธะพันธ์. (2564).ปัจจัยที่ส่งผลต่อทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูชนบทในภาคเหนือตอนล่าง. บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจครั้งที่ 8 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 996-1015
อ้างอิง: Borrego, E. R., & Wuttaphan, N. (2021). Hermeneutics as influence on ethical behavior in organizations: Strategy or unethical?. A paper presented in The 10th National and The 3rd International Conference Management Sciences 2021: Innovation Management for Enhancing the Local Economy at Faculty of Management Sciences, Pibulsongkram Rajabhat Unversity, Thailand, on 22nd February 2021, p. 24-38.
อ้างอิง: สุนารี จันทรมณฑล, สินันทา เหล็กสิงห์, พิจิตรา นรากรณ์, อังคนา มีเกษ และณภัทร วุฒธะพันธ์ (2564). พฤติกรรมการกลั่นแกล้งของ GEN Z ในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนืองการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการ 2021 นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 1276-1287
อ้างอิง: จริยา เบ็ญจมาศ, จิราภา ประดับศรี, พันธิตา กาหลง, ณัฐกมล สงวนสิน และณภัทร วุฒธะพันธ์ (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนืองการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการ 2021 นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 1288-1301.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กุสุมา ศรีรัตนา, กิตติพิชญ์ มีแสง และ ณภัทร วุฒธะพันธ์. (2563). พฤติกรรมการกลั่นแกล้งแรงงานต่างด้าวในเขตอะเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, 727-745.
อ้างอิง: กตัญญู คุณานันทศิลป์, สุดารัตน์ คุ้มสวัสดิ์ และ ณภัทร วุฒธะพันธ์. (2563). การปรับตัวในการทำงานของแรงงานต่างด้าวใน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, 746-758.
อ้างอิง: มิลตรา ช่างการ, วารุณี จันทะคาม และ ณภัทร วุฒธะพันธ์. (2563). การศึกษาวัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสุขของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเมือง เขต 2 และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, 759-769.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ณภัทร วุฒธะพันธ์. (2562). การศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุการทำงานสำนักงานเทศบาลนครศาลากลางจังหวัด: กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ถักทองานวิจัยท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล. วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562. ณ อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 255-265.
อ้างอิง: ณภัทร วุฒธะพันธ์ และวศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ (2562). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ถักทองานวิจัยท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล. วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562. ณ อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 667-684.
อ้างอิง: นิตยา สิงห์ลอ, จิราพร เสารส, พรพิมล เพิ่มทรัพย์, สุชานันท์ ไฝทอง, สิทธิชัย ลำดวน และณภัทร วุฒธะพันธ์ (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการธำรงรักษาพนักงานให้คงอยู่ของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก. บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 776-785.
อ้างอิง: สุมิตรา เจริญผล, จรรยา ธูปกลิ่น, จีระนัน อ่อนใจ, ชนิสรา โพธิ์คง, เสาวลักษณ์ สุขม่วง และณภัทร วุฒธะพันธ์. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก. บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 786-798.
อ้างอิง: อรปภา มั่นคง, สิโรศิณี ศรีเมือง, จารุวรรณ ประถมเกตุ, พงศกร สิงหเดช, อรรถชัย แก้วทอง และณภัทร วุฒธะพันธ์. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก. บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 799-811.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Wuttaphan, N. (2018). Diversity Management: When Generation Z come to the Workplace and How Human Resource Can manage? Paper presented at The 7th Business, Economics and Communications International Conference 2018, Naresuan University, Thailand on November 29th-30th, 2018, p 51-59.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ณภัทร วุฒธะพันธ์ และ จีระภัทร ใจอารีย์ (2559). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Wuttaphan, N., Thimthong, S., Seriwat, A., & McLean, G. N. (2015). Conceptualizing Employee Unethical Behavior in an Organization: How Human Resource Development Interventions Can Help. Paper presented at The 16th International Conference on Human Resource Development Research and Practice across Europe, University College Cork, Ireland on June 3rd – 5th, 2015
อ้างอิง: Wuttaphan, N., Thongsuk, B. (2015). A study of tourism pattern at PhayaLae shrine, Chaiyapoom Province. Paper presented at The 5th Institute of Physical Education International Conference. Institute of Physical Education, Ministry of Tourism and Sports on June 6th – 8th, 2015
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Wuttaphan, N. (2014). Factors Affecting Organizational Commitment of Lecturers: A Case of Pibulsongkram Rajabhat University, Thailand. Paper presented at The 10th International Conference on Humanities and Social Sciences 2014 (IC-HUSO2014), KhonKaen University, Thailand on Novenber 20th – 21st, 2014
อ้างอิง: ณภัทร วุฒธะพันธ์. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของอาจารย์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร, พิณรัตน์ นุชโพธิ์, เอกรงค์ ปั้นพงษ์ และ ณภัทร วุฒธะพันธ์. (2557). การวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติกส์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ 2 ชุมชน
ชื่อโครงการ: การเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในเขตอำเภอเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการวิจัยในมนุษย์
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ: การจัดการผลการปฏิบัติงาน
ชื่อหนังสือ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมหลักสูตรจริยธรรมในมนุษย์
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.