ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ  
 Mr. Rungrote Faiyuea
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: rungrote.f@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2556
2 ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
การพูดในที่ชุมชน, การพัฒนาชุมชน
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ, ไชยรัตน์ ศิรินคร, พระครูสันติพนาทร โปร่งจิต และภาสกร ดอกจันทร์. (2564). แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ของเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.). Journal of Roi Kaensarn Academi ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2564 หน้า 199-213 ISSN 2697-5033 (TCI2)
อ้างอิง: บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ, รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ, กนกพร คุ้มภัยและพงศ์ไพบูลย์ ตุลารักษ์. (2564). นวัตกรรมสู้ภัยแล้ง - ตัวอย่างทางเลือกและทางรอดสำหรับเกษตรกรไทย. วารสารสิ่งแวดล้อม : ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (2564) : เมษายน - มิถุนายน หน้าที่ 1 - 10 ISSN : 0859-3868 (TCI3)
อ้างอิง: ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์, ไชยรัตน์ ศิรินครและรุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ. (2564). ความต้องการเเละความคาดหวังของชุมชนเกี่ยวกับเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก. Journal of Roi Kaensarn Academi ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 หน้า 204-218 ISSN 2697-5033 (TCI2)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ และศิริรักษ์ สันทิตย์ (2563). การมีส่วนร่วมของกลุ่มแม่บ้านในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์น้าพริก ชุมชนบ้านไผ่ขอดอน ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2563) : มกราคม-เมษายน หน้าที่ 101-115 ISSN: 2697-6161 (TCI2)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: กนกกานต์ เอี่ยมฤดีเเละรุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ. การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กล้วยสอดไส้บ้านไผ่ขอ ดอน หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3. วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 879-890
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: สุภาพร มีดา, สุมิตรา เกตุอ่อนและรุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการจัดการปัญหาหนี้สินครัวเรือนบ้านยางแขวนอู่ หมู่ 6 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 19 (CSD สัมพันธ์) “นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน”. วันที่ 29 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, 489 - 499
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ณัฐพร นุ่มพรม รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำตู้ไม้สักโบราณบ้านขวาง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัด สุโขทัย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 4. วันที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 637 - 642
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: สมชาย รัตนะเเละรุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ (2560).แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านดงพยอม หมู่ที่ 11 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ(Proceedings) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 1162-1167
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: หลักสูตร ออกแบบ Infographic อย่างไรให้โดนใจอย่างสร้างสรรค์ด้วย PowerPoint รุ่นที่ 1 (ออนไลน์) วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลวังอิทก อำเภอบ่งระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.