ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวนริสรา คงสุข  
 Miss Narissara Kongsuk
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: narissarakong29@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562
2 วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2558
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
Ruminant Production
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: นริสรา คงสุข และคนอื่นๆ. (2563). ผลของการเสริม Lactobacillus plantarum BCC 65951 ต่อคุณภาพการหมักของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักโดยวิธีวัดแก๊สในห้องปฏิบัติการ และการย่อยสลายในกระเพาะรูเมน. วารสารเกษตร, 36 (1) ,145-153
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: นริสรา คงสุข และคนอื่นๆ. (2560). การย่อยสลายของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักเสริม Lactobacillus plantarum BCC 65951 ที่อายุการหมักต่างๆ ในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อพื้นเมือง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 48 (2) (ฉบับพิเศษ), 108 - 115.
อ้างอิง: นริสรา คงสุข และคนอื่นๆ. (2560). ผลของการเสริมรำข้าวและกากน้ำตาลในเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนหมักต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองของโคเนื้อพื้นเมือง. วารสารแก่นเกษตร, 44 (ฉบับพิเศษ), 117-125.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อรางวัล: ได้รับรางวัลการนำเสนอบรรยายระดับชมเชย สาขาอาหารสัตว์กระเพาะรวม ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 21-24 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.