ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภูมิ บุญธรรม  
 Asst. Prof. EAKPOOM BOONTHUM
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: eakpoom.b@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2545
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2544
3 คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมเครื่องกล, Solar Thermal Energy, Power and Machinery, Renewable Energy, พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Thermal) , Refrigeration and air condition, Boiler, Pressure vessel, Piping, การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามกฎหมาย, เทคโนโลยีอบแห้ง, พลังงานทดแทน เน้นทางด้านแสงอาทิตย์ และชีวมวล
 
ความสนใจ
วิศวกรรมเครื่องกล, พลังงานทดแทน, การจัดการด้านพลังงาน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี และเอกภูมิ บุญธรรม, "การพัฒนาท่อนำแสงอย่างง่ายจากเลนส์เฟรแนล (Development of simple light pipe from a Fresnel lens)", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563, หน้าที่ 426 - 437
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Teeboonma U., Boonthum E. (2019). Thermal performance of solar heater with porous material, Journal of Mechanics of Continua and Mathematical Sciences, Special Issue 1, 723-733.
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree and Eakpoom Boonthum, "A 60 kWe Solar Organic Rankine Cycle (SORC) Powre Generation in Thailand", International Conference on Engineering and Technology Research 2019 (ICETR 2019), 28-30 June 2019, Kuala Lumpur, Malaysia.
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, เอกภูมิ บุญธรรม และเอกกฤษ แก้วเจริญ, "ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์อุณหภูมิต่ำ", รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม วันที่ 15 มีนาคม 2562, หน้า 221 - 233.
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, เอกภูมิ บุญธรรม, เอกกฤษ แก้วเจริญ, วัชรากร ใจตรง, วีรวุธ เลพล และมนตรี วงค์ศิริวิทยา. การแก้ปัญหาความยากจนผ่านการบริการวิชาการเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, เอกภูมิ บุญธรรม และเอกกฤษ แก้วเจริญ, การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์โดยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็ก, วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562, หน้า 92 - 106
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree and Eakpoom Boonthum. A 60 kWe Solar Organic Rankine Cycle (SORC) Power Generation in Thailand. Journal of Applied Sciences Research, 2019 July - August; 15(34): pages 8-15. DOI: 10.22587/jasr.2019.15.4.2
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: เอกภูมิ บุญธรรม, 2561, “การเพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากาศโดยน้ำกลั่นตัวจากเครื่องทำระเหย”, RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCE, HUMANITIES & SOCAIL SCIENCES, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า 263-270.
อ้างอิง: เอกภูมิ บุญธรรม, 2561, “STUDY OF ENERGY CONSUMPTION IN LIBRARY BUILDING”, วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 117-130.
อ้างอิง: เอกกฤษ แก้วเจริญ และเอกภูมิ บุญธรรม, 2561, “ผลของความเร็วลมต่อประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน”, วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3 (ฉบับพิเศษ), พฤษภาคม-ตุลาคม, หน้า 158-166.
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ และเอกภูมิ บุญธรรม, "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ในรูปแบบอุณหภูมิต่ำโดยใช้วัฏจักรแรงคิน", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 13-15 มิถุนายน 2561, หน้า 603 – 610
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์, เอกภูมิ บุญธรรม, และเอกกฤษ แก้วเจริญ, "ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่มีความเหมาะสมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ในรูปของอุณหภูมิต่ำโดยใช้วัฏจักรแรงคิน", นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISRUPTIVE ERA, 1-2 พฤศจิกายน 2561, หน้า 290 – 299
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เจษฎา โพธิ์จันทร์, วชิระ วิจิตรพงษา, จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี และเอกภูมิ บุญธรรม, “การพัฒนาแบบจำลองแบบต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในมหาวิทยาลัย”, วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
อ้างอิง: เอกภูมิ บุญธรรม, อดิศักดิ์ นาถรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "การพัฒนาเครื่องต้นแบบทำความเย็นข้าวเปลือก", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 465-476.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เอกภูมิ บุญธรรม, 2560, “การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องตะบันน้ำแบบประหยัด”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่3, 20-21 กรกฎาคม 2560, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม, หน้า 504-510
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Tanaram, T., Boonthum, E., Limsripraphan, W., Limsripraphan, P., Thungsuk, N., 2013, “Feasibility study of electric generation from wind power at Thung Thalaykaew in Phitsanulok, Thailand”, International Conference on Education, Language, Society, Science and Engineering in ASEAN and its Neighbors, February 23-28, Kunming, China, pp. 291–299.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree and Eakpoom Boonthum, "A 60 kWe Solar Organic Rankine Cycle (SORC) Powre Generation in Thailand", International Conference on Engineering and Technology Research 2019 (ICETR 2019), 28-30 June 2019, Kuala Lumpur, Malaysia.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โรงจักรต้นกำลังโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำและกังหันก๊าซ รุ่นที่ 1
อ้างอิง: Foundamental of Launching Grantry
อ้างอิง: คณาจารย์นิเทศ ผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมสึกษา ผู้นิเทศในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3
อ้างอิง: วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบหม้อไอน้ำ
อ้างอิง: หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heaters); Design, Operate, Maintenance อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน รุ่นที่ 5
อ้างอิง: การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์
อ้างอิง: The power of chatGPT prompts transform: beginer to advance
อ้างอิง: การออกแบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 48
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกรและผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: MATLAB Programming
อ้างอิง: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2
อ้างอิง: เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจรับรองการจัดการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: ASME IX- Welding Qualification Code Clinic Course
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Primavera Project Planner (P3) Basic – Lower Intermediate Level
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: Calculation and Design Pressure Vessel with ASME section VIII division I
อ้างอิง: Welding Technology and NDT
อ้างอิง: Thermodynamics/Fluid Mechanics/ Strength of Material/ Dynamics/ Manufacturing
อ้างอิง: Air Conditioning & Refrigeration
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจรับรองการจัดการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สภาวิศวกร
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.