ชื่อ-นามสกุล
 นายเทวัญ ทาเกิด  
 Mr. Tewan Thakerd
ตำแหน่ง: นักเอกสารสนเทศ ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: tewan.t@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 นศ.บ. (นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
 
ความเชี่ยวชาญ
ถ่ายภาพ ผลิตสื่อสารสนเทศ , ถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อวีดิโอผลิตสื่อสารสนเทศ
 
ความสนใจ
งานออกแบบ/งานกราฟฟิค
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ 11” ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.