ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อเนก สุขดี  
 Asst. Prof. anek sookdee
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: anek.s@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556
2 ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
, รัฐศาสตร์, ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง แนวคิดทางการเมือง
 
ความสนใจ
งานวิจัยท้องถิ่น, สังคมศาสตร์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: อเนก สุูขดี, รสสุคนธ์ ประดิษฐ์, ยุวดี พ่วงรอด และกฤษณะชัย คลอดเพ็ง. (2567). ภูมิปัญญาการปลูกและแปรรูปแห้วนา กรณีศึกษาพื้นที่ชุมชนหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์. 6(2), 49-60.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อเนก สุขดี. (2566). ที่มาของวุฒิสภา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา มาเลเซีย และเมียนมา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย. น. 30-44.
อ้างอิง: มนัสวรรณ ด้วงประดับ, ฐิติรัตน์ พัดบาง, ประภัสสร อินทรักษ์, พัชราภรณ์ กันทับทิม และอเนก สุขดี. (2566). ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โค วิด-19) : กรณีศึกษาพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบ เนื่องจากการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้ง ที่ 4 พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย. น. 400-410.
อ้างอิง: อเนก สุขดี. (2566). การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐรรมนูญว่าด้วยพรรค การเมือง พ.ศ. 2560 : ทัศนะและข้อเสนอแนะ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร วิทยาเขตอีสาน, 4(1), 31-45.
อ้างอิง: อเนก สุขดี. (2566). วิเคราะห์การจัดตั้งและการสิ้นสุดของพรรคการเมืองไทยภายใต้พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 5(1), 22-45.
อ้างอิง: อเนก สุขดี. (2566). การจัดตั้งพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 : ปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ. รัฐสภาสาร. 71(1), 32-54.
อ้างอิง: จรูญ แป้นแก้ว, ภัทรพล กลิ่นเจาะ, นภัสวรรณ ศรีเมือง, ณัฐนิชา ณ ระนอง, จุฑามาศ อินทร์สุขและอเนก สุขดี. (2566). สวัสดิการแรงงานต่างด้าวของรัฐไทย : กรณีศึกษาสิทธิด้านสุขภาพของแรงงานชาวพม่าในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 5(2), 16-39.
อ้างอิง: สุรัตน์ ทิมอิ่ม,กนกพร บุญคง,พัฒน์นรี ปิ่นเปี่ยม,โสภาพรรณ ยิ้มเปีย,พงษ์พันธ์ วงศ์พนาเวศและอเนก สุขดี. (2566). การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บ้านศรีสุข ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี จังหวัดอุบลราชธานี. น. 129-139.
อ้างอิง: สุรัตน์ ทิมอิ่มและอเนก สุขดี. (2566). การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บ้านศรีสุข ตําบลบ้านกล้วยอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, 5(10), 81-92.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อเนก สุขดี. (2565). ที่มาของวุฒิสภา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์. รายงาน สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ. น. 217-233.
อ้างอิง: อาริษา ศรีประสิทธิ์, กรวรรณ โตพ่วง, ตะวันฉาย ทองสุข, กิตติภพ พุทธาและอเนก สุขดี. (2565). การสืบทอด ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ลายช่อมะปราง บ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์. น. 499- 509.
อ้างอิง: อเนก สุขดี. (2565). หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. น. 280-298.
อ้างอิง: อเนก สุขดี. (2565). การเปรียบเทียบการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองไทยภายใต้กฎหมาย พรรคการเมือง พ.ศ. 2560. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี. น. 90-101.
อ้างอิง: อเนก สุขดี และเสนีย์ คำสุข. (2565). การบริหารสาขาพรรคการเมืองไทยภายใต้กฎหมายพรรคการเมืองฉบับ พ.ศ. 2560 : ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ. วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ, 7(1), 136-156.
อ้างอิง: อเนก สุขดี. (2565). วิเคราะห์พรรคการเมืองไทยภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับปัจจุบัน. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาม กุฏราชวิทยาลัย, 5(2), 236-258.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อเนก สุขดี. (2564). การเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมืองไทยภายหลังการนำบทบัญญัติว่าด้วยพรรค การเมืองของกฎหมายพรรคการเมือง ฉบับ พ.ศ. 2560 ไปปฏิบัติ. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐ ประศาสนศาสตร์, 12(1), 135–156.
อ้างอิง: เสนีย์ คำสุข และอเนก สุขดี. (2564). ปัญหา อุปสรรคในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองไทยภายใต้ กฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ. 2560. Journal of Modern Learning Development, 6(1), 196–209.
อ้างอิง: เสนีย์ คำสุข และอเนก สุขดี. (2564). การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองไทยภายใต้กฎหมายพรรค การเมือง พ.ศ. 2560. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(8), 309-322.
อ้างอิง: เสนีย์ คำสุขและอเนก สุขดี. (2564). วิเคราะห์สาขาพรรคการเมืองตามบริบทของกฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ. 2560. รัฐสภาสาร, 69(3), 5-23.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อเนก สุขดี. (2563). ผลกระทบของบทบัญญัติในกฎหมายพรรคการเมืองฉบับปี พ.ศ. 2560 ต่อการ ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 (หน้า 294-305). นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อเนก สุขดี. (2560). การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลัก 7 ประการของแอมโบรส ซูซาน เอ.และคณะ ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 8 (หน้า 3036-3047). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: อเนก สุขดี. (2558). การศึกษาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสายของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 (หน้า 75-82). กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: อเนก สุขดี. (2556). การก่อตั้งและบทบาททางการเมืองของสาขาพรรคการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, 2(1), 72–89.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: อเนก สุขดี. (2567). หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์. รวมบทคัดย่องานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. น. 94-95.
อ้างอิง: วาเลนไทน์ เสริมสถานและอเนก สุขดี. (2567). การมีส่วนร่วมของประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาหมู่บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย. รวมบทคัดย่องานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. น. 112-113.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามหลัก 7 ประการของแอมโบรส ซูซาน .เอ และคณะในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสายของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อเนก สุขดีและคณะ. (2566). การยกระดับนวัตกรรมอาหารพื้นบ้านแห้วนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน พื้นที่ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อเนก สุขดี. (2565). ที่มา หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา : ศึกษาเปรียบเทียบวุฒิสภาของประเทศไทยกับ ต่างประเทศ (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อเนก สุขดี และรสสุคนส์ ประดิษฐ์. (2564). การศึกษาเปรียบเทียบการจัดตั้งสาขาพรรคของพรรค การเมืองไทย (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อเนก สุขดี และเสนีย์ คำสุข. (2563). การจัดตั้งและการบริหารสาขาพรรคของพรรคการเมืองไทย (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อเนก สุขดี. (2561). การเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมืองไทยภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อเนก สุขดี. (2559). การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลัก 7 ประการของ แอมโบรส ซูซาน เอ.และคณะ (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: อเนก สุขดี. (2558). ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เอกการเมืองการปกครอง สาขาวิชา รัฐศาสตร์ในเรื่องการเข้าชั้นเรียน (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม.
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากร
อ้างอิง: โครงการการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
อ้างอิง: การอบรมโครงการการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่องการเขียนบทนอกกรอบให้เท่าทันกับโลกาภิวัฒน์สังคม
อ้างอิง: อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง FA กับระบบนิเวศการเรียนรู้ในชั้นเรียน
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร GCP online traning
อ้างอิง: โครงการอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการ แนวทางและเทคนิคการเขียนขอตำแหน่งทางวิชาการ จัดโดยสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยฯ
อ้างอิง: โครงการการออกแบบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
อ้างอิง: อบรมหลักสูตรเครื่องมือเพื่อสร้างคลิปวิดีโอและสื่อประกอบการสอน
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อ้างอิง: อบรมหลักสูตรเติมเชื้อไฟ สร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง (ออนไลน์) โดย Starfish Academy & Starfish Labz
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมศาสตร์การสอนสมัยใหม่"
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรมกลยุทธ์การใช้งาน Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู็แบบร่วมมือ
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำรา หนังสือและบทความวิจัยสำหรับการเสนอขอตำแหน่งวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) จัดโดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิรูปหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและสอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้อง Pibul 302 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: โครงการอนุรักษ์ ฯ ภายใต้กิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนแบบบูรณาการ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 12 มกราคม 2566
ชื่อโครงการ: โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ม. 5 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 8 มีนาคม 2566
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการด้วยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้แนวคิด BCG Model ณ ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการอนุรักษ์ฯ ภายใต้กิจกรรมการอนุรักษ์และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนแบบบูรณาการ วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการภาวะผู้นำกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาและยกระดับนวัตกรรมอาหารพื้นบ้านจากแห้วนา ณ 18 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกุลา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ณ ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการภาวะผู้นำกับส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ชุมชนไท-ยวน ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการ "พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ"
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ชื่อโครงการ: บริการวิชาการโครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบริการวิชาการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการนำร่อง เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น (เสริมสร้างความเข้มแข็งศรีภิรมย์ชุมชนน่าอยู่) ณ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ชื่อโครงการ: บริการวิชาการโครงการสิงห์ทะเลแก้วอาสา ณ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ณ ห้อง MS ๓๐๘ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
ชื่อโครงการ: บริการวิชาการในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แก่องค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่งและโรงเรียนในสังกัดจำนวน 22 แห่งในพื้นที่ 5 จังหวัด ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๖
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ณ ห้อง MS ๓๐๘ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ชื่อโครงการ: บริการวิชาการในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ โรงเรียนบ้านเนินทราย ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ โรงเรียนวัดเขารวก อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ โรงเรียนวัดดงหัวใต้ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ โรงเรียนวัดสัตตวนาราม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ โรงเรียนบ้านจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ โรงเรียนบ้านเนินพะยอม อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ชื่อโครงการ: วิทยากรกลุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ ในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
ชื่อโครงการ: บริการวิชาการโครงการการถอดบทเรียนการจัดการขยะชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อหนังสือ: อเนก สุขดี. (2564). เอกสารประกอบการสอนรายวิชารัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 232 หน้า
ชื่อหนังสือ: อเนก สุขดี. (2564). ตำราพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไทย : ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ. พิษณุโลก : วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 257 หน้า.
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อรางวัล: รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อรางวัล: รางวัลงาน UKM PSRU อันดับที่ 1 เรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของแอมโบรสและคณะ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: รางวัลชมเชยการนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดัยอุดมศึกษา(TQF) ในงาน UKM psru
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.