ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์อเนก สุขดี  
 Mr. anek sookdee
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: anek.s@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556
2 ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
รัฐศาสตร์, ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง แนวคิดทางการเมือง
 
ความสนใจ
งานวิจัยท้องถิ่น, สังคมศาสตร์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: บทความวิจัยเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมืองไทยภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560" (อยู่ระหว่างการพิจารณาของกองบรรณาธิการวารสารรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามหลัก 7 ประการของแอมโบรส ซูซาน .เอ และคณะในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสายของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: งานวิจัยเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมืองไทยภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560" (ทุนวิจัยจากโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: งานวิจัยเรื่อง"การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามหลัก 7 ประการของแอมโบรส ซูซานเอและคณะ" (ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: งานวิจัยเรื่อง"ศึกษาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสายของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" (ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การเตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการ "พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ"
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: รางวัลชมเชยการนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดัยอุดมศึกษา(TQF) ในงาน UKM psru
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.