ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์สุรีย์พร เพ็งเลีย ดอร์ดูนู  
 Miss Sureeporn Penglia
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: sureeporn.pe@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.ม. (หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2556
2 ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
English Language Teaching
 
ความสนใจ
English Language Teaching
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: สุรีย์พร เพ็งเลีย ดอร์ดูนูและภาวิดา มหาวงค์. (2563). การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสุโขทัย. วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย, 14(1), 1-16.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อนุ เจริญวงศ์ระยับ, สุรีย์พร เพ็งเลีย, ภาวิณี เดชเทศและภาวิดา มหาวงศ์. (2562). รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสําหรับครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น: ศึกษากรณีครูสอนวิชาอื่น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รอตีพิมพ์)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Penglia, Sureeporn. (2018). A Study of Problem-Based Learning to Enhance English Communicative Skills of Learners in the Faculty of Education, Pibulsongkram Rajabhat University. Journal of Education Studies, 46(3), 229-246.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Penglia, Sureeporn. (2017). Primary Students’ Use of Picture Book for Vocabulary Learning In a Global English Context. Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University, 4(1), 23-33.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Penglia, Sureeporn. (2013). A Study of Condition, Problems and Satisfaction in English Language Learning in Primary Schools under Uttaradit Municipality, Journal of Graduate School, Uttaradit Rajabhat University, 6(2), 110-125.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: “สภาผู้นำชุมชน สภาแห่งการพัฒนา” สภาของการเมืองภาคพลเมืองเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและจัดการตนเองอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา หมู่ที่ ๔ บ้านดงสระแก้ว ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2564
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ English PSRU (วิทยากรแม่ไก่ TOEIC Intensive Course)
อ้างอิง: “Intercultural Language Learning: From Theory to Practice” by Associate Professor Dr Karin Zotzmann, Department of Modern Languages and Linguistics, Faculty of Humanities, University of Southampton, UK Date: Thursday 3 December 2020 Time: 1.30 PM - 4.30 PM (GMT+7)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย” (Human Subject Protection - Standard Course)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการเขียน Protocol เพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 5
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เครือข่ายสถาบันผลิตครูเขตภาคเหนือตอนล่าง Summer camp รหัส 60 "To Be a Great Educator" กันยายน 2564
ชื่อโครงการ: โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เครือข่ายสถาบันผลิตครูเขตภาคเหนือตอนล่าง Summer camp รหัส 59 "To Be a Great Educator" กรกฏาคม 2564
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและการพิชิตข้อสอบ NT และ O-NET สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการการพิชิตข้อสอบ O-NET สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน Overcoming O-NET
ชื่อโครงการ: โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) ของเครือข่ายสถาบันการผลิตและพัฒนาครู ภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) ของเครือข่ายสถาบันการผลิตและพัฒนาครู ภาคเหนือตอนล่าง
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: การใช้เกมส์คำศัพท์ที่บูรณาการ 4 ทักษะประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: นักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.