ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์เพชรายุทธ แซ่หลี  
 Mr. Phetcharayud Sae-lee
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: phetcharayud@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557
2 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
 
ความเชี่ยวชาญ
การวางแผนการดำเนินงาน, การวางแผนและควบคุมการผลิต, การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เพชรายุทธ แซ่หลี, วชิระ วิจิตรพงษา และ หทัยธนก พวงแย้ม, (2560). การจัดเส้นทางการขนส่งน้ำดื่มโดยใช้การโปรแกรมเชิงเส้น กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัศมี 2015, วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2, หน้า 48-59.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: เพชรายุทธ แซ่หลี, อภิชัย ฤตวิรุฬห์. แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 37 ฉบับที่ 3, 2557, หน้า 347-360.
อ้างอิง: เพชรายุทธ แซ่หลี, อภิชัย ฤตวิรุฬห์. แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มผสมสำหรับการวางแผนแรงงานในการผลิตขิงดอง. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2, 2557.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: เพชรายุทธ แซ่หลี, วชิระ วิจิตรพงษาและหทัยธนก พวงแย้ม. การจัดเส้นทางการขนส่งน้ำดื่มโดยใช้การโปรแกรมเชิงเส้น กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัศมี 2015. วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2, 2560,หน้า 48-59.
อ้างอิง: เพชรายุทธ แซ่หลี, หทัยธนก พวงแย้ม, เบญญาภา เอี่ยมแจ้ง,ศุภรัตน์ สุขฉิม, สิรินนารถ สิงห์จันทร์ และ สุชาดา ชาญณรงค์. (2561). การศึกษาการลดข้อผิดพลาดในการจัดลังสินค้าตามคาสั่งซื้อ กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, หน้า 149-154.
อ้างอิง: เพชรายุทธ แซ่หลี, หทัยธนก พวงแย้ม และวชิระ วิจิตรพงษา.(2561). การศึกษาปัญหาการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย. งานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4" ประจำปี พ.ศ. 2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: เพชรายุทธ แซ่หลี, วชิระ วิจิตรพงษาและหทัยธนก พวงแย้ม.(2560). การจัดเส้นทางการขนส่งน้ำดื่มโดยใช้การโปรแกรมเชิงเส้น กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัศมี 2015. วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2, 2560,หน้า 48-59.
อ้างอิง: หทัยธนก พวงแย้ม, เพชรายุทธ แซ่หลี และวชิระ วิจิตรพงษา. (2561). การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการจัดการขยะของตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. งานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4" ประจำปี พ.ศ. 2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: เพชรายุทธ แซ่หลี, ธณิดา โขนงนุช และหทัยธนก พวงแย้ม. (2562). การศึกษาโซ่อุปทานของสับปะรด ณ ตลาดไทยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12: 2562 “การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0”. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
อ้างอิง: เพชรายุทธ แซ่หลี, วชิระ วิจิตรพงษา และหทัยธนก พวงแย้ม. (2564). การศึกษาทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางจากสมุนไพรของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเจาะตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 15(2), 483-501.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: เพชรายุทธ แซ่หลี, วชิระ วิจิตรพงษา และหทัยธนก พวงแย้ม. (2018). การศึกษาปัญหาการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย. งานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 "Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน", มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.