ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา จำลองราษฎร์  
  Asst. Prof. Dr. Wichitra Chamlongrath
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: wichitra.j@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
2 บธ.ม. (การบัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539
3 พณ.บ. (บริหารอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2533
 
ความเชี่ยวชาญ
Business Management , Feasibility Study, Finance, Project Analysis, Managerial Accounting, Accounting and Finance for Manager
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Tingsabhat, C., Chamlongrath, W. and Limsintaropas, C. (2021). Criteria for C-Check Maintenance Service Provider Selection. International Journal of Supply Chain Management, 10 (2), 49-56.
อ้างอิง: Chamlongrath, W. and Tingsabhat, C. (2021). The Payment Behavior and Electronic Payments Usage of University Students. KMUTT Research & Development Journal, 44 (1), 659-672.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์. (2561). ความสัมพันธ์ของการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงในการล้มละลาย และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 12(1), 60-81.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์ และคณะ. (2560). โอกาสในการล้มละลายของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2017” หน้า 602-608. วันที่ 27 มกราคม 2560 จ.เชียงราย.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์ และคณะ. (2559). รูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจ ที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 10(2), 213-227.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์. (2554). แบบจำลองโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 6(2), 53-67.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์ และคณะ. (2560). โอกาสในการล้มละลายของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2017” หน้า602-608. วันที่ 27 มกราคม 2560 จ.เชียงราย.
อ้างอิง: สายรุ้ง ตุ่นป้อม, วิจิตรา จำลองราษฎร์ และอนุ เจริญวงศ์ระยับ. (2560). การสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับสมรรถนะหลักและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” หน้า 2237-2249. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์. (2557). ตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและมูลค่าของ กิจการภายใต้ภาวะความไม่สมมาตรของข้อมูล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2014” หน้า 283-291. วันที่ 21-22 มีนาคม 2557 จ.พิษณุโลก. (ผลงานวิจัยดีเด่น จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการ วิชาการ 2014” วันที่ 21-22 มีนาคม 2557 จ.พิษณุโลก)
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การสร้างนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีเกษตร นา ไร่ สวน” เครือข่ายคนร่วมสมัย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม Innovation development of community based tourism utilizing the integrated farming agricultural lifestyle of three generations farmers to reduce social inequality in Phitsanulok
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์ และคณะ. (2559). งานวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการ ทรัพย์สินเชิงธุรกิจที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ: วิจิตรา จำลองราษฎร์. (2561). การวิจัยธุรกิจทางการเงินและการบัญชี. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ท้อป, 232 หน้า.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อหนังสือ: วิจิตรา จำลองราษฎร์. (2558). เอกสารคำสอนรายวิชา รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบ การเงิน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 403 หน้า.
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.