ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา จำลองราษฎร์  
  Asst. Prof. Dr. Wichitra Chamlongrath
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: wichitra.j@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
2 บธ.ม. (การบัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539
3 พณ.บ. (บริหารอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2533
 
ความเชี่ยวชาญ
Business Management , Feasibility Study, Finance, Project Analysis, Managerial Accounting, Accounting and Finance for Manager
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: บุญสืบ เผือกอ่อน และวิจิตรา จำลองราษฎร์. (2565). การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศโดยเครือข่ายชุมชนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(1), 94-108.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Tingsabhat, C., Chamlongrath, W. and Limsintaropas, C. (2021). Criteria for C-Check Maintenance Service Provider Selection. International Journal of Supply Chain Management, 10 (2), 49-56.
อ้างอิง: Chamlongrath, W. and Tingsabhat, C. (2021). The Payment Behavior and Electronic Payments Usage of University Students. KMUTT Research & Development Journal, 44 (1), 659-672.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์. (2561). ความสัมพันธ์ของการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงในการล้มละลายและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 12(1), 60-81.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์ และคณะ. (2560). โอกาสในการล้มละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2017” หน้า 602-608. วันที่ 27 มกราคม 2560 จ.เชียงราย.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์ และคณะ. (2559). รูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 10(2), 213-227.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์ และคณะ. (2557). ตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและมูลค่าของกิจการภายใต้ภาวะความไม่สมมาตรของข้อมูล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2014” หน้า 283-291. วันที่ 21-22 มีนาคม 2557 จ.พิษณุโลก. (ผลงานวิจัยดีเด่น จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการ วิชาการ 2014” วันที่ 21-22 มีนาคม 2557 จ.พิษณุโลก)
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์. (2554). แบบจำลองโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 6(2), 53-67.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: บุญสืบ เผือกอ่อน และวิจิตรา จำลองราษฎร์. (2565). การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศโดย เครือข่ายชุมชนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(1), 94-108.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: บุญสืบ เผือกอ่อน และวิจิตรา จำลองราษฎร์. (2565). การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศโดย เครือข่ายชุมชนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(1), 94-108.
อ้างอิง:
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์. (2561). ความสัมพันธ์ของการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงในการล้มละลายและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 12(1), 60-81.
อ้างอิง: Chamlongrath, W. and Tingsabhat, C. (2021). The Payment Behavior and Electronic Payments Usage of University Students. KMUTT Research & Development Journal, 44 (1), 659-672
อ้างอิง: Tingsabhat, C., Chamlongrath, W. and Limsintaropas, C. (2021). Criteria for C-Check Maintenance Service Provider Selection. International Journal of Supply Chain Management, 10 (2), 49-56.
อ้างอิง: Chamlongrath, W. and Tingsabhat, C. (2021). The Payment Behavior and Electronic Payments Usage of University Students. KMUTT Research & Development Journal, 44 (1), 659-672.
อ้างอิง: บุญสืบ เผือกอ่อน และวิจิตรา จำลองราษฎร์. (2565). การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศโดย เครือข่ายชุมชนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(1).
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์ และคณะ. (2560). โอกาสในการล้มละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2017” หน้า602-608. วันที่ 27 มกราคม 2560 จ.เชียงราย.
อ้างอิง: สายรุ้ง ตุ่นป้อม, วิจิตรา จำลองราษฎร์ และอนุ เจริญวงศ์ระยับ. (2560). การสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะหลักและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” หน้า 2237-2249. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์ และคณะ. (2557). ตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและมูลค่าของกิจการภายใต้ภาวะความไม่สมมาตรของข้อมูล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2014” หน้า 283-291. วันที่ 21-22 มีนาคม 2557 จ.พิษณุโลก. (ผลงานวิจัยดีเด่น จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2014” วันที่ 21-22 มีนาคม 2557 จ.พิษณุโลก)
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: วาลิกา โพธิ์หิรัญ, วิจิตรา จำลองราษฎร์ และธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล. (2564). การสร้างนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีเกษตร นา ไร่ สวน”เครือข่ายคนร่วมสมัย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม. กรุงเทพฯ: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์ และคณะ. (2559). งานวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ: วิจิตรา จำลองราษฎร์. (2561). การวิจัยธุรกิจทางการเงินและการบัญชี. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ท้อป, 232 หน้า.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อหนังสือ: วิจิตรา จำลองราษฎร์. (2558). เอกสารคำสอนรายวิชา รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 403 หน้า.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
ชื่อหนังสือ: วิจิตรา จำลองราษฎร์. (2549). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การเงินธุรกิจ. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ชื่อหนังสือ: วิจิตรา จำลองราษฎร์. (2549). สินเชื่อสำหรับธุรกิจส่งออกและนำเข้า. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.