ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
ด้านธุรการและสารบรรณ, งานธรุการ และงานจัดการวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน, ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, การพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ, ทักษะการบริการ, ตัดยอดในระบบgfmis
 
ความสนใจ
อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร, การตลาดออนไลน์, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, งานธุรการ และสารบรรณ , เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ, อาหารและเครื่องดื่ม, กีฬา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรม การใช้งานระบบ SOS ศูนย์บริการข้อมูลนักศึกษา วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ห้อง IT106
อ้างอิง: โครงการศึกษาดูงาน การจัดการด้านพลังงาน ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดปทุมธานี และอยุธยา ร่วมกับคณะกรรมการจัดการพลังงาน จำนวน 30 กว่าคน
อ้างอิง: โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี 9-11 มีนาคม 2559
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาศิษย์เก่า วันที่14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ท.209
อ้างอิง: หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการที่ดี วันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.30น. ท209 (กองแผนฯ)
อ้างอิง: เข้าร่วมประชุม สมาชิกสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาทุกท่าน วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ท209
อ้างอิง: ประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดการพลังงานประจำปี 2559 วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ท410 (สนอ.)
อ้างอิง: ประชุม หารือแนวทางในการดำเนินการกรอบตำแหน่งของบุคลากร สายสนับสนุน มรพส. พ.ศ.2558 วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00น. ท410 (กบค)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: หลักสูตร การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ iMiS วันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ห้อง IT106
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.