ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ไชยแก้ว  
 Asst. Prof. khanitta Chaikaow
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080
อีเมล์: khanita23@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542
2 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2533
 
ความเชี่ยวชาญ
พืชผักเกษตรอินทรีย์ การขยายพันธุ์พืช
 
ความสนใจ
Agricultural Technology (เทคโนโลยีการเกษตร)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ขนิษฐา ไชยแก้ว* สุดารัตน์ สุตพันธ์ อารยาบุญศักดิ์ กฤษณชัย คลอดเพ็ง ปุณดา ทะรังศรี และธรภัทร อินทร์ทอง. 2566. ผลของสารสกัดจากพืชต่อการควบคุมวัชพืช”ต้อยติ่ง”. แก่นเกษตร. 1(พิเศษ):x-x
อ้างอิง: อารยา บุญศักดิ์ สุดารัตน์ สุตพันธ์ ขนิษฐา ไชยแก้ว ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์ ญาณิศา จินดาหลวง วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ คณิตา เกิดสุข และ ชโลทร หลิมเจริญ. 2566. ชีววิทยาและตารางชีวิตของแมลงหล่า (Scotinophara coarctata (Fabricius)). แก่นเกษตร. 1(พิเศษ): x-x.
อ้างอิง: ปิยธิดา ม่วงทิม วิศิษฏส์สิริ เลี่ยมวัฒนสุธา ทศพร อินเจริญ สุภาวดี แหยมคง ประภาศิริ ใจผ่อง อารยา บุญศักดิ์ ขนิษฐา ไชยแก้ว ปุณณดา ทะรังศรร และ จักรกฤช ศรีละออ. 2566. อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ําจากมูลจิ้งหรีดต่อผลผลิตของผักกาดหอม กรีนโอ๊ค. แก่นเกษตร. 1(พิเศษ): x-x.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง:
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: วณิชญา ฉิมนาค ขนิษฐา ไชยแก้ว สุรีรัตย์ บัวชื่น และอารยา บุญศักดิ์. ความหลากหลายของอาร์โทรพอดในสวนยางพารา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการทางการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ้างอิง: การผลิตไส้เดือนดิน ณ พีรณัฐฟาร์ม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (การจัดการความรู้ KM)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: การนำวัสดุเศษเหลือจากข้าวโพดอาหารสัตว์มาใช้ประโยชน์: เทคนิคการเพิ่มผลผลิต. ณ กลุ่มผลิตข้าวโพดแปลงใหญ่ หมู่4 ต.ท่าตาล อ.เมือง จ.พิษณุโลก. วันที่ 13 ก.พ. 2566.
ชื่อโครงการ: เทคนิคการผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์. ณ กลุ่มข้าวโพดแปลงใหญ่ ต.บ้านยกกระบัตร อ.บ้านตาก จ.ตาก วันที่ 20 มีนาคม
ชื่อโครงการ: การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์แบบน้ำไหล. ณ บ้านเกาะตาเลี้ยง หมู่9 อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย วันที่ 25 มีนาคม 2566
ชื่อโครงการ: การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์แบบน้ำไหล ณ บ้านดินทอง หมู่3 อ.ดินทอง จ.พิษณุโลก วันที่ 1 เมษายน 2566.
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.