ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. ณิรดา เวชญาลักษณ์  
  Assoc. Prof. Dr. Nirada Wechayaluck
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: nirada.w@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) ม.นเรศวร 2553
2 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ม.หาดใหญ่ 2548
3 บช.บ. (การบัญชี) ม.พายัพ 2536
 
ความเชี่ยวชาญ
การศึกษา, ด้านศิลปะและวัฒนธรรม, งานวิชาการ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
ความสนใจ
ภาษาอังกฤษ, วรรณคดีไทย วรรณคดีวิจารณ์และเปรียบเทียบ สุนทรียศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา คติชนวิทยา, สุขภาพ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: มานพ ยอดเกตุ, ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2565,พฤษภาคม-สิงหาคม) การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 วารสารวิทยากรจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์).7(2).xxx.
อ้างอิง: ธัญญาพร ก่องขันธ์, ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2566, มกราคม-เมษายน). การพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมพื้นบานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน วิชามนุษย์กับสังคม หลักสูตรครุศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 17(1). xxx. TCI 1
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์, นิคม นาคอ้าย, อดุลย์ วังศรีคูณ (2565, กรกฎาคม-ธันวาคม). การศึกษาทักษะ การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. 12(2).xxx TCI1
อ้างอิง: ช่อทิพย์ มงคลธวัช, ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2565, มิถุนายน). การศึกษาสภาพและแนวทางการ บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสาร Journal of Modern Learning Development. 7(5) : xxx.
อ้างอิง: ชุติพนธ์ ไชยเวช, ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2565, พฤษภาคม). การศึกษาสาเหตุและพฤติ กรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์วารสาร Journal of Roi Kaensarn Academi 7(5) : xxx.
อ้างอิง: พงษ์ดนัย พิณชนะ ,ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2565, พฤษภาคม-สิงหาคม). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการตามระบบการประกัน คุณภาพ ภายในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 16(2) : xxx. TCI1.
อ้างอิง: ปริวัตร ศรสุรินทร์, ณิรดา เวชญาลักษณ์ และ จารุวรรณ นาตัน ((2565, มิถุนายน). การศึกษาสภาพ และแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษายุคดิจิทัลในสหวิทยาเขตทุ่ง หินเทิน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์. วารสาร Journal of Roi Kaensarn Academi 7(6) : xxx.
อ้างอิง: แก้วกัลยาณี ใจสมัคร, ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2565, พฤษภาคม). การศึกษาสภาพการบริหารการ จัดการเรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่น ของ โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ในเขต ภาคเหนือ วารสาร Journal of Roi Kaensarn Academi 7(6) : xxx.
อ้างอิง: กนกวรรณ พรหมมา, ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2565, พฤษภาคม). การศึกษาสภาพการดำเนินการตาม แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2. วารสาร Journal of Roi Kaensarn Academi 7(6) : xxx.
อ้างอิง: หทัยชนก สิงห์คำ, ณิรดา เวชญาลักษณ์ และ จารุวรรณ นาตัน (2565, มิถุนายน). การเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19). วารสาร Journal of Modern Learning Development 7(5) : xxx.
อ้างอิง: สมศรี ทาสุทะ, ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2565, มิถุนายน). การศึกษาบทบาทในการสอนศิลปะของครูปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2. วารสาร Journal of Modern Learning Development 7(5) : xxx.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: กาญจนา วันเสน, ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2564,เมษายน-มิถุนายน). การศึกษาเปรียบเทียบ สภาพการดำเนินงานตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร.18(81). 12-21
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์,ธัญญาพร ก่องขันธ์,สุกัญญา สีสมบา,อุเทน ปุ่มสันเทียะ,ธีรภัทร พุ่มพลอย. (2564, พฤษภาคม–สิงหาคม). การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงตามแนวทาง CCR โดยใช้ระบบหนุนเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC). วารสารวิชาการวิจัยและสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์. 16(2), 29-44 TCI1.
อ้างอิง: พรรณทิพภา จำเนียรพรม และ ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2564,พฤษภาคม–สิงหาคม). การศึกษา เปรียบเทียบภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์. 16(2).87-102. TCI1.
อ้างอิง: สุรัสวดี คุ้มสุพรรณ และ ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2564,กันยายน-ธันวาคม). การศึกษาสภาพ และแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 17(3). 1-19.
อ้างอิง: พิริยา บุญเย็น และณิรดา เวชญาลักษณ์ (2564,กรกฎาคม-ธันวาคม). สมรรถนะของผู้บริหารอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.19(2).385-399.
อ้างอิง: ลักษณาภรณ์ ทองสุข และณิรดา เวชญาลักษณ์ (2565, มกราคม - เมษายน).การศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1. วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา.7(1).16-31.
อ้างอิง: ธีรวัต เอี่ยมมา และณิรดา เวชญาลักษณ์ (2564,กันยายน). การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนในสังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 .วารสาร Journal of Roi Kaensarn Acadami ปีที่ 6(9). 123-130
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์, นิคม นาคอ้าย, อดุลย์ วังศรีคูณ, นงลักษณ์ ใจฉลาด, จารุวรรณ นาตัน (2564, สิงหาคม - กรกฎาคม). การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนักบริหารที่ดี ผ่าน แหล่งวิทยาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วารสารวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11(2),136-149.
อ้างอิง: ปิยะนาถ ไชยวุฒิ, ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2564,ตุลาคม-ธันวาคม) การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.18(83).84-94
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด, จารุวรรณ นาตัน, ณิรดา เวชญาลักษณ์, นิคม นาคอ้าย, อดุลย์ วังศรีคูณ (2564,กันยายน-ธันวาคม). การศึกษาสภาพการดำเนินชีวิตของผู้เรียนโดยใช้หลักอริยสัจ 4 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากำแพงเพชร เขต 1. วารสารบัณฑิต แสงโคมคำ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 6(3). 495-513.
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด, จารุวรรณ นาตัน, ณิรดา เวชญาลักษณ์, นิคม นาคอ้าย, อดุลย์ วังศรีคูณ (2564,กรกฎาคม-ธันวาคม). การศึกษาสภาพการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ในโรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากำแพงเพชร เขต 1. วารสาร มมร.วิชาการล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา. 10(2). 9-18.
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด, จารุวรรณ นาตัน, ณิรดา เวชญาลักษณ์, นิคม นาคอ้าย, อดุลย์ วังศรีคูณ (2564,กันยายน- ธันวาคม). การศึกษาสภาพการดำเนินงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. วารสารปัญญา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา. 28(3). 95-107.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2563, มกราคม-มิถุนายน). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 18(1),217-232.
อ้างอิง: Nirada Wechayaluck. (2020). Knowledge Management in Schools under Phitsanulok Educational Service Area Office Two. The 2020 4th International Conference on Digital Technology in Education (ICDTE2020).(September,15-17),77-82.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์, ธัญญาพร ก่องขันธ์, สุกัญญา สีสมบา, นันทิภาคย์ พวงสถิตย์. (2562,มกราคม-มิถุนายน). แนวปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียนตามแนวทางห้องเรียนคุณภาพของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. วารสารครุพิบูล, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม. 6(1).88-101.
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์, ธัญญาพร ก่องขันธ์, สุกัญญา สีสมบา, จอมขวัญ รัตนกิจ. (2562,กรกฎาคม-ธันวาคม). แนวทางการพัฒนาครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์เกี่ยวกับการหนุนเสริมด้วยการ “Coaching และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.17(2),143-160.
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์,ธัญญาพร ก่องขันธ์. (2562, เมษายน-มิถุนายน). แนวปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูปฐมวัยตามแนวห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2. วารสารบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 16(73).23-30.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2561, กันยายน-ธันวาคม). รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1, วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 13(1).473-482.TCI1
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2561, มกราคม-มิถุนายน). การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารครุพิบูล, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 5(1), 87-96.
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2561, เมษายน-มิถุนายน). การบริหารระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: กรณีศึกษาโรงเรียนนานาชาติลุมพินี ประเทศเมียนมาร์. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.15(69), 1-8.
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2561). รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องการ ประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4:2561 (Conference Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง. 214-229.
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์, กาญจนา สุขพิทักษ์ (2561). การพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กนักเรียนใน โรงเรียนขยายโอกาส เขตพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม สังกัดสำนักงานประถมศึกษาเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. 8(11), 35-50.TCI1
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2560, กรกฏาคม-กันยายน). ความพึงพอใจและผลสะท้อนจากการเรียนรู้กิจกรรมในวิชาจิตตปัญญาศึกษา. วารสารบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 14(66),11-20.
อ้างอิง: Nirada Wechayaluck. (2017, มกราคม-มิถุนายน). The Student Development Based on Learning Resource Activity. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University. 11(1),1-21. ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2560).การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560). Page: 1-21
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2559, ตุลาคม-ธันวาคม). การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้. วารสารบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 13(63),1-9.
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2559, มกราคม-มิถุนายน). บทความวิจัย การศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต1, วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 11(1).185-197.TCI1
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2559).การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, Vol 13 No 61 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559. Page: 11-20
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2559, เมษายน-มิถุนายน). บทความวิชาการ การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. วารสารบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 13(61).11-20.
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2558, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษาคณะครุศาสตร์. วารสารครุพิบูล. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .2(1), 29-36.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2557, มกราคม-มิถุนายน). ทิศทางการพัฒนาแรงงานไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารครุพิบูล. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.1(1), 41-51.
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2557). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชากฎหมายการศึกษาไทย โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.Proceedings มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2565, กรกฎาคม-ธันวาคม). การศึกษาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน วิชาชีพครู ของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. 12(2),
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2561). รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย 2561 (NACE AWARD 2018) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2560).การศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 496-504
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เวทีวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้. นำเสนอเวทีวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศออสเตรเลีย PECRA 2015 Conference
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายการศึกษาไทย โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงครามประจำปีการศึกษาที่ 2/2556 เวทีวิชาการนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เวทีวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการสร้างพลังจิต รักษาใจ ป้องกันภัยด้วยธรรม "คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง" รุ่นที่ 2 ศย 306.009/2016
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและข้อมูลข่าวสาร คคศ.055/2558
ชื่อโครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัย (แบบบรรยาย) พิบูลวิจัย สวจ.ว143/2558
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนจัดการเรียนรู้ใช้การสอนและแนะนำงาน คคศ.ว091/2558
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการอบรมจิตตปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คคศ.ว 180/2557
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คคศ.ว 241/2557
ชื่อโครงการ: ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความต้องการของผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพลายชุมพล สวจ.552/2557
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คคศ.ว 437/2557
ชื่อโครงการ: วิทยากรสอนแนะนำงานให้กับนักศึกษา คคศ.ว 447/2557
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากรการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ลป.0118.1/1114
ชื่อโครงการ: วิทยากรการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก สท.0923.105.4/530
ชื่อโครงการ: เสวนาวิชาการ สถาบันฯ สี่แยกอินโดจีน สพอ.ว.040/2558
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัยและศึกษาแผนงานการพัฒนายุทธศาสตร์โลจิสติกส์บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ตะวันตก สพอ.239/2556
ชื่อโครงการ: ร่วมประชุมคลังสมองด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สพอ.ว. 112/2557
ชื่อโครงการ: วิทยากรประชุมการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน(ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จังหวัดเชียงใหม่ สทช.4016/31861
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมสนทนากลุ่ม วิทยานิพนธ์ของ พระปลัดดำรงค์ แคนศิลา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 27 มกราคม 2562
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ที่ ศธ 0527/08344 นางสาวศิรธรงค์ สังสหชาติ สาขาการบริหารการศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ที่ ศธ 0527/2249 นางสาวรัญฑ์ฐิญา ไสยราช สาขาการบริหารการศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้เชียวชาญในการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 22 มิถุนายน 2561
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการสภาคณาจารย์ ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุพิบูล
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน ของ อาจารย์ ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน ของ อาจารย์ นันทิภาคย์ พวงสถิตย์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน ของ อาจารย์ สุกัญญา สีสมบา
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการจัดทำวารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม คำสั่งที่ 141/2560
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ที่ ศธ 0527/08344 นายภูมินทร์ ทานิล สาขาการบริหารการศึกษา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ศธ 0532.16/ว046 2557
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำนักมิสซังโรมันคาทอลิก จังหวัดนครสวรรค์ ศษศ.ว 290/2557
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อหนังสือ:
ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2565). การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 173 หน้า.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อหนังสือ:
ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2564). ภาวะผู้นำ แนวคิด ทฤษฎีเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการศึกษา. เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์. 214 หน้า.
ชื่อหนังสือ:
ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2564). การบริหารจัดการเรียนรู้ Learning Management. เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์. 258 หน้า.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อหนังสือ:
ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2563). หลักการจัดการเียนรู้. (ฉบับปรับปรุง) เชียงใหม่:วนิดาการพิมพ์. 254 หน้า.
ชื่อหนังสือ:
ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2563). ภาวะผู้นำทางการบริหาร. (ฉบับปรับปรุง) เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์. 210 หน้า.
ชื่อหนังสือ:
ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2563). การประยุกต์ใช้ TQM ในการบริหารการศึกษา(พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์. 220 หน้า.
ชื่อหนังสือ:
ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2563). หลักการจัดการเรียนรู้. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อหนังสือ:
ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2563). หลักการบริหารจัดการชั้นเรียน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อหนังสือ:
ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2562). การประยุกต์ใช้ TQM ในการบริหารการศึกษา. เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์. 220 หน้า.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ:
ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2561). หลักการบริหารจัดการชั้นเรียน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 209 หน้า.
ชื่อหนังสือ:
ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2561). หลักการจัดการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 163 หน้า.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ:
ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2560). ภาวะผู้นำทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 278 หน้า.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อหนังสือ: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2559). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อหนังสือ: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2558). เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ชื่อหนังสือ: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2558). ตำราภาวะผู้นำทางการศึกษา. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อหนังสือ: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2557). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สัมมนาปัญหาการศึกษา. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ชื่อหนังสือ: ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2557). เอกสารการบริหารองค์การโดยองค์คณะบุคคล. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: รางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (NACE AWARD 2018) เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย 2561 มหาวิทยาลัยราชภั
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อรางวัล: รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย (Oral Presentation) เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิืและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายการศึกษาไทย โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมวิ
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.