ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณิดา โขนงนุช  
 Asst. Prof. Thanida Khanongnuch
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: thanida02@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 2554
2 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.นเรศวร 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
โลจิสติกส์, การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม
 
ความสนใจ
งานวิจัยท้องถิ่น, Logistics System, วิศวกรรมอุตสาหการ, การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธนิดา โขนงนุช (2561).การพัฒนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิตนม กรณีศึกษา อ.ส.ค. จังหวัดสุโขทัย. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 , 2560. Page: 606-610
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ธณิดา โขนงนุช, ทัศวรรณ สมานวงศ์, ไกรสิทธิ์ บุญด้วย, ณัฐพล ปั้นแก้ว (2556).การศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานยางพาราของอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13 (โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำหรับประชาคมอาเซียน, . Page:-
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ธนิดา โขนงนุช (2555).การเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของวัสดุด้วยการปรับปรุงผังโรงงาน : กรณีศึกษา (Efficiency Improvement of Material Flow by using Plant Layout Improvement : A Case Study). การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 17-19 ต.ค. 2555 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี, 2555. Page:-
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Thanida Khanongnuch, Pisal Yenradee (2554).A Finite Capacity Scheduling System fot Assembly Flow Shop with Multiple Common Due Dates : A Case study. The 7th IMT-GT International Conference on Mathematics, Statistics and its Applications (ICMSA 2011), 2554. Page: 105
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อ้างอิง: เสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา รุ่น มรพส#2
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#2
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: หลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.