ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวศิริรัตน์ พันธ์เรือง  
 Miss Sirirat Phanruang
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267054
อีเมล์: sirirat_p@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
เคมีเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, สมุนไพร
 
ความสนใจ
สมุนไพร, สุขภาพและความงาม
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ศิริรัตน์ พันธ์เรือง,วิษณุ ธงไชย และเฉลิมพร ทองพูน. (2561). การพัฒนาสบู่ก้อนจากสารสกัดฟักข้าว. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย, 4, 275-280
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ศิริรัตน์ พันธ์เรือง,วิษณุ ธงไชย และเฉลิมพร ทองพูน. (2560). การพัฒนาไมโครเจลจากสารสกัดใบบัวบก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย, 3, 667-672
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ศิริรัตน์ พันธ์เรือง, วิษณุ ธงไชย และเฉลิมพร ทองพูน. (2557). ศึกษาวิธีการสกัดและทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดมะขามป้อม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 245-250.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: การถ่ายทอดองค์ความรู้ “น้ำมันรำข้าวและการประยุกต์ใช้ทางเครื่องสำอาง”
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมีในรูปแบบ STEM สำหรับบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: บุคลากรดีเด่น ประเภทให้บริการสนับสนุนงานหลักสูตรสาขาวิชาดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อรางวัล: บุคลากรดีเด่น ด้านสนับสนุนห้องปฏิบัติการดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2552
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.