หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 367 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 133 คน 74.72%
 
ดี 19 คน 10.67%
 
ปานกลาง 10 คน 5.62%
 
พอใช้ 6 คน 3.37%
 
ควรปรับปรุง 10 คน 5.62%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
178 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
20/10/2560 13:01:36
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.