หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 423 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 361 คน 75.52%
 
ดี 34 คน 7.11%
 
ปานกลาง 18 คน 3.77%
 
พอใช้ 13 คน 2.72%
 
ควรปรับปรุง 52 คน 10.88%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
478 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
07/04/2564 20:28:30
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.