หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 361 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 130 คน 76.02%
 
ดี 19 คน 11.11%
 
ปานกลาง 9 คน 5.26%
 
พอใช้ 5 คน 2.92%
 
ควรปรับปรุง 8 คน 4.68%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
171 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
16/08/2560 13:33:27
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.