หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 419 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 354 คน 75.32%
 
ดี 33 คน 7.02%
 
ปานกลาง 18 คน 3.83%
 
พอใช้ 13 คน 2.77%
 
ควรปรับปรุง 52 คน 11.06%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
470 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
01/03/2564 22:42:21
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.