หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 362 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 169 คน 76.13%
 
ดี 21 คน 9.46%
 
ปานกลาง 10 คน 4.50%
 
พอใช้ 7 คน 3.15%
 
ควรปรับปรุง 15 คน 6.76%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
222 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
12/04/2561 21:21:56
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.