หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 352 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 109 คน 76.76%
 
ดี 17 คน 11.97%
 
ปานกลาง 7 คน 4.93%
 
พอใช้ 4 คน 2.82%
 
ควรปรับปรุง 5 คน 3.52%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
142 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
10/02/2560 16:31:40
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.