หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 378 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 217 คน 76.68%
 
ดี 23 คน 8.13%
 
ปานกลาง 13 คน 4.59%
 
พอใช้ 10 คน 3.53%
 
ควรปรับปรุง 20 คน 7.07%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
283 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
09/01/2562 09:39:43
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.