หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 349 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 104 คน 77.04%
 
ดี 16 คน 11.85%
 
ปานกลาง 6 คน 4.44%
 
พอใช้ 4 คน 2.96%
 
ควรปรับปรุง 5 คน 3.70%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
135 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
10/12/2559 15:33:36
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.