หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 400 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 275 คน 74.93%
 
ดี 29 คน 7.90%
 
ปานกลาง 15 คน 4.09%
 
พอใช้ 11 คน 3.00%
 
ควรปรับปรุง 37 คน 10.08%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
367 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
07/02/2563 10:37:34
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.