หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 393 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 255 คน 75.00%
 
ดี 25 คน 7.35%
 
ปานกลาง 14 คน 4.12%
 
พอใช้ 10 คน 2.94%
 
ควรปรับปรุง 36 คน 10.59%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
340 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
14/09/2562 22:11:33
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.