หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 371 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 178 คน 75.74%
 
ดี 23 คน 9.79%
 
ปานกลาง 10 คน 4.26%
 
พอใช้ 8 คน 3.40%
 
ควรปรับปรุง 16 คน 6.81%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
235 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
18/06/2561 15:34:55
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.