หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 212 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 82 คน 76.64%
 
ดี 13 คน 12.15%
 
ปานกลาง 5 คน 4.67%
 
พอใช้ 3 คน 2.80%
 
ควรปรับปรุง 4 คน 3.74%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
107 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
15/09/2559 19:25:35
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.