หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 205 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 81 คน 76.42%
 
ดี 13 คน 12.26%
 
ปานกลาง 5 คน 4.72%
 
พอใช้ 3 คน 2.83%
 
ควรปรับปรุง 4 คน 3.77%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
106 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
30/08/2559 12:41:28
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.