หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 411 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 317 คน 75.12%
 
ดี 32 คน 7.58%
 
ปานกลาง 16 คน 3.79%
 
พอใช้ 13 คน 3.08%
 
ควรปรับปรุง 44 คน 10.43%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
422 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
25/09/2563 20:48:05
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.