หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 373 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 200 คน 76.92%
 
ดี 23 คน 8.85%
 
ปานกลาง 10 คน 3.85%
 
พอใช้ 9 คน 3.46%
 
ควรปรับปรุง 18 คน 6.92%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
260 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
20/09/2561 14:04:11
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.