หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 351 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 107 คน 77.54%
 
ดี 16 คน 11.59%
 
ปานกลาง 6 คน 4.35%
 
พอใช้ 4 คน 2.90%
 
ควรปรับปรุง 5 คน 3.62%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
138 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
08/01/2560 23:42:52
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.