หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 357 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 114 คน 75.00%
 
ดี 17 คน 11.18%
 
ปานกลาง 9 คน 5.92%
 
พอใช้ 4 คน 2.63%
 
ควรปรับปรุง 8 คน 5.26%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
152 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
20/04/2560 06:45:58
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.