หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 356 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 109 คน 76.22%
 
ดี 17 คน 11.89%
 
ปานกลาง 8 คน 5.59%
 
พอใช้ 4 คน 2.80%
 
ควรปรับปรุง 5 คน 3.50%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
143 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
19/03/2560 17:15:22
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.