หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 381 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 230 คน 76.16%
 
ดี 23 คน 7.62%
 
ปานกลาง 13 คน 4.30%
 
พอใช้ 10 คน 3.31%
 
ควรปรับปรุง 26 คน 8.61%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
302 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
20/03/2562 08:38:27
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.