หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 426 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 368 คน 75.56%
 
ดี 35 คน 7.19%
 
ปานกลาง 18 คน 3.70%
 
พอใช้ 14 คน 2.87%
 
ควรปรับปรุง 52 คน 10.68%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
487 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
16/05/2564 13:53:29
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.