หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 372 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 180 คน 75.63%
 
ดี 23 คน 9.66%
 
ปานกลาง 10 คน 4.20%
 
พอใช้ 8 คน 3.36%
 
ควรปรับปรุง 17 คน 7.14%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
238 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
03/07/2561 13:20:40
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.