หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 414 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 346 คน 75.55%
 
ดี 33 คน 7.21%
 
ปานกลาง 18 คน 3.93%
 
พอใช้ 13 คน 2.84%
 
ควรปรับปรุง 48 คน 10.48%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
458 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
25/01/2564 16:26:57
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.