หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 409 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 304 คน 75.25%
 
ดี 31 คน 7.67%
 
ปานกลาง 15 คน 3.71%
 
พอใช้ 12 คน 2.97%
 
ควรปรับปรุง 42 คน 10.40%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
404 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
03/07/2563 00:40:58
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.