หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 409 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 305 คน 74.94%
 
ดี 31 คน 7.62%
 
ปานกลาง 16 คน 3.93%
 
พอใช้ 12 คน 2.95%
 
ควรปรับปรุง 43 คน 10.57%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
407 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
21/07/2563 13:30:20
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.