หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 215 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 89 คน 78.07%
 
ดี 13 คน 11.40%
 
ปานกลาง 5 คน 4.39%
 
พอใช้ 3 คน 2.63%
 
ควรปรับปรุง 4 คน 3.51%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
114 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
21/10/2559 10:32:28
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.