หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 369 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 141 คน 75.40%
 
ดี 19 คน 10.16%
 
ปานกลาง 10 คน 5.35%
 
พอใช้ 6 คน 3.21%
 
ควรปรับปรุง 11 คน 5.88%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
187 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
10/12/2560 09:27:21
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.