หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 389 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 246 คน 75.23%
 
ดี 24 คน 7.34%
 
ปานกลาง 14 คน 4.28%
 
พอใช้ 10 คน 3.06%
 
ควรปรับปรุง 33 คน 10.09%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
327 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
22/07/2562 07:41:46
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.