หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 366 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 177 คน 75.97%
 
ดี 22 คน 9.44%
 
ปานกลาง 10 คน 4.29%
 
พอใช้ 8 คน 3.43%
 
ควรปรับปรุง 16 คน 6.87%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
233 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
26/05/2561 12:04:01
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.