หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 359 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 128 คน 76.19%
 
ดี 19 คน 11.31%
 
ปานกลาง 9 คน 5.36%
 
พอใช้ 4 คน 2.38%
 
ควรปรับปรุง 8 คน 4.76%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
168 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
18/07/2560 22:22:28
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.