หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 430 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 373 คน 75.66%
 
ดี 35 คน 7.10%
 
ปานกลาง 18 คน 3.65%
 
พอใช้ 14 คน 2.84%
 
ควรปรับปรุง 53 คน 10.75%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
493 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
09/06/2564 16:16:25
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.