หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 360 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 160 คน 75.47%
 
ดี 20 คน 9.43%
 
ปานกลาง 10 คน 4.72%
 
พอใช้ 7 คน 3.30%
 
ควรปรับปรุง 15 คน 7.08%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
212 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
25/02/2561 10:27:53
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.