หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 359 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 119 คน 75.32%
 
ดี 18 คน 11.39%
 
ปานกลาง 9 คน 5.70%
 
พอใช้ 4 คน 2.53%
 
ควรปรับปรุง 8 คน 5.06%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
158 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
24/05/2560 23:11:18
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.