หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 414 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 332 คน 75.28%
 
ดี 33 คน 7.48%
 
ปานกลาง 16 คน 3.63%
 
พอใช้ 13 คน 2.95%
 
ควรปรับปรุง 47 คน 10.66%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
441 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
30/11/2563 14:43:37
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.