หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 377 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 206 คน 76.01%
 
ดี 23 คน 8.49%
 
ปานกลาง 12 คน 4.43%
 
พอใช้ 10 คน 3.69%
 
ควรปรับปรุง 20 คน 7.38%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
271 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
19/11/2561 20:27:50
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.