ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว  
  Assoc. Prof. Dr. Khongsak Srikaeo
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267110
อีเมล์: khongsak@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Ph.D. (Food Science ) University of Newcastle 2549
2 M.App.Sc. (Food Science and Technology) University of Western Sydney 2543
3 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538
 
ความเชี่ยวชาญ
อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
 
ความสนใจ
อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร, Cereal technology, Quality assurance, Carbohydrates in Food
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Mingyai, S., Srikaeo, K., Kettawan, A., Singanusong, R., Nakagawa, K., Kimura, F. and Ito, J. (2018). Effects of extraction methods on phytochemicals of rice bran oils produced from colored rice. Journal of Oleo Science, 67, 135-142.
อ้างอิง: Srikaeo, K., Laothongsan, P. and Lerdluksamee, C. (2018). Effects of gums on physical properties, microstructure and starch digestibility of dried-natural fermented rice noodles. International Journal of Biological Macromolecules, 109, 517-523.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Poungsampao, P., & Phuong, N. T. (2017). Utilization of the Fine Particles Obtained from Cold Pressed Vegetable Oils: A Case Study in Organic Rice Bran, Sunflower and Sesame Oils. Journal of Oleo Science, 66(1), 21-29.
อ้างอิง: Mingyai, S., Kettawan, A., Srikaeo, K. and Singanusong, R. (2017). Physicochemical and antioxidant properties of rice bran oils produced from colored rice using different extraction methods. Journal of Oleo Science, 66(6), 565-572.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Srikaeo, K. and Singchai, J. (2016). Effects of konjac glucomannan and resistant starch on in vitro lipid digestion of non-dairy creamers. International Food Research Journal, 23(4), 1403-1408.
อ้างอิง: Srikaeo, K., Boonrod, C. and Rahman, M.S. (2016). Effect of storage temperatures on the head rice yield in relation to glass transition temperatures and un-freezable water. Journal of Cereal Science, 70, 164-169.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Srikaeo, K. and Arranz-Martínez, P. (2015). Formulating low glycaemic index rice flour to be used as a functional ingredient. Journal of Cereal Science, 61, 33-40.
อ้างอิง: Srikaeo, K. and Thongta, R. (2015). Effects of sugarcane, palm sugar, coconut sugar and sorbitol on starch digestibility and physicochemical properties of wheat based foods. International Food Research Journal, 22(3), 923-929.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Srikaeo, K. and Sangkhiaw, J. (2014). Effects of amylose and resistant starch on glycaemic index of rice noodles. LWT - Food Science and Technology, 59(2), 1129-1135.
อ้างอิง: Arranz-Martínez, P., Srikaeo, K. and González-Sánchez, A. L. (2014). Effects of non-starch polysaccharides on physicochemical properties and in vitro starch digestibility of rice starches. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, 4(1), 6-15.
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2014). Chapter 35 - Organic Rice Bran Oils in Health. In R. R. Watson, V. R. Preedy & S. Zibadi (Eds.), Wheat and Rice in Disease Prevention and Health (pp. 453-465). San Diego: Academic Press.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Srikaeo, K. and Panya, U. (2013). Efficiencies of chemical techniques for rice grain freshness analysis. Rice Science. 20(4): 292-297.
อ้างอิง: Lerdluksamee, C., Srikaeo, K., Mir, J.A. and García, J. (2013). Physicochemical properties and starch digestibility of Scirpus grossus flour and starch. Carbohydrate Polymers. 97(2): 482-488.
อ้างอิง: Mir, J.A., Srikaeo, K. and García, J. (2013). Effects of amylose and resistant starch on starch digestibility of rice flours and starches. International Food Research Journal. 20(3): 1633-1639.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Mingyai, S. and Sopade P.A. (2011). Physicochemical properties, resistant starch content and enzymatic digestibility of unripe banana, edible canna, taro flours, and their rice-noodle products. International Journal of Food Science and Technology. 46: 2111-2117.
อ้างอิง: Bernabé, A.M., Srikaeo, K. and Schlüter, M. (2011). Resistant starch content, starch digestibility and the fermentation of some tropical starches in vitro. Food Digestion. 2: 37-42.
อ้างอิง: Srikaeo, K., Khamphu, S. and Weerakul, K. (2011). Peeling of gingers as evaluated by image analysis techniques: A study for pickled ginger process. International Food Research Journal. 18(4): 1387-1392.
อ้างอิง: Srikaeo, K and Pradit, M. (2011). Simple techniques to increase the production yield and enhance the quality of organic rice bran oils. Journal of Oleo Science. 60(1): 1-5.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Srikaeo, K and Sopade P.A. (2010). Functional properties and starch digestibility of instant Jasmine rice porridges. Carbohydrate Polymers. 82: 952-957.
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2010). Simple process to increase yield and improve qualities of cold-pressed rice bran oil (in Thai). Area Based Development Research Journal. 6: 43-52.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2009). The development of germinated brown rice for small scale rice mill (in Thai). Area Based Development Research Journal. 1: 28-34.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2008). Microscopy and image analysis techniques for quality control in food industry: a case study of wheat grain cooking process. Journal of Microscopy Society of Thailand. 22: 46-49.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, R.W. (2006). Microstructural changes of starch in cooked wheat grains as affected by cooking temperatures and times. LWT – Food Science and Technology. 39(5): 528-533.
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E. and Ashton, J. (2005). Characterization of wheat-based biscuit cooking process by statistical process control techniques. Food Control. 16(4): 309-317
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, R.W. (2005). Physical properties of cooked wheat grains as affected by cooking temperature and duration. International Journal of Food Properties. 8(3): 469-479.
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, R.W. (2005). Variability of some physical properties of Australian wheat biscuit breakfast cereals. Food Australia. 57(4): 151-155.
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F., Hosken, R.W. and Sopade, P.A. (2005). Wheat grain cooking process as investigated by modulated temperature differential scanning calorimetry. Carbohydrate Polymers. 61(2): 203-210.
อ้างอิง: Srikaeo, K. and Hourigan, J.A. (2002). The use of statistical process control (SPC) to enhance the validation of critical control points (CCPs) in shell egg washing. Food Control. 13(4-5): 263-273.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Laothongsan, P. and Lerdluksamee, C. (2018). Effects of gums on microstructure and starch digestibility of dried-natural fermented rice noodles. 3rd International Conference on Food Properties. 22-24 January 2018. Sharjah, United Arab Emirates. (Oral Presentation)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Mingyai, S., and Singanusong, R. (2017). Updates on health benefits of rice bran oils. The 4th International Conference on Rice Bran Oil 2017 (ICRBO 2017). 24-25 August 2017. Bangkok, Thailand. (Oral Presentation)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Poungsampao, P. and Srikaeo, K. (2016). Preparation and functional properties of dietary fiber isolated from cold pressed rice bran oils. iCFP2016. 31 May – 2 June 2016. Anantara Riverside Bangkok Resort, Thailand. (Oral Presentation).
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Boonrod, C. and Srikaeo, K. (2015). State diagrams of two Thai rice varieties differing in amylose content. The 6th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Current Challenges towards Creative and Green Economy. 15-16 July 2015. Pullman Bangkok King Power Hotel, Thailand.
อ้างอิง: Singchai, J. and Srikaeo, K. (2015). Effects of dietary fibers on in-vitro lipid digestion in non-dairy creamers. The International Conference on Science and Technology 2015 (TICST2015). 4-6 November 2015. RMUTT Pathum Thani, Thailand. (Oral Presentation).
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Rumpai Thongta and Khongsak Srikaeo. (2014). Effects of sugar types on physicochemical properties and starch digestibility of wheat flour and sugar mixtures. The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014 (ICAAI2014), November 20-21, 2014. Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. (Oral Presentation).
อ้างอิง: Rumpai Thongta and Khongsak Srikaeo. (2014). Palm sugars improve starch digestibility of bakery products. 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) “Agriculture, Food and Nutrition for Health and Wellness”, December 1-3, 2014. Ubon Ratchathani, Thailand. (Oral Presentation).
อ้างอิง: Thunsinee Phophirom and Khongsak Srikaeo. (2014). Effects of banana, edible canna and modified high fiber starches on functional properties of fried rice crackers (pp.71-75). 1st Joint ACS AGFD- ACS ICSCT Symposium Thailand, March 4-5, 2014. Bangkok. (Oral Presentation).
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2012). Formulating low glycemic index rice flour to be used as a functional ingredient. 16th World Congress of Food Science (16 IUFoST). 5-9 August 2012. Foz do Iguacu. Brazil. (Oral Presentation).
อ้างอิง: Srikaeo, K. and Panya, U. (2012). Simple and fast chemical techniques for determination of fresh-aged rice index. International Conference on Food and Applied Bioscience. 6-7 February 2012. Chiang Mai University, Thailand. (Oral Presentation)
อ้างอิง: จรรยา แสงเขียว และ คงศักดิ์ ศรีแก้ว (2555). ชุดตรวจสอบการปลอมปนข้าวหอมมะลิ. การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 6-7 ธันวาคม 2555. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน. นครปฐม. (Oral presentation)
อ้างอิง: จรรยา แสงเขียว และ คงศักดิ์ ศรีแก้ว (2555). ชุดตรวจสอบการปลอมปนข้าวหอมมะลิ. การประชุมวิชาการข้่าวแห่งชาติครั้งที่ 2 มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน. 21-23 ธันวาคม 2555. Swissotel Le Concorde, Bangkok, Thailand. (Oral presentation).
อ้างอิง: กาญจนา ไกรแสง และ คงศักดิ์ ศรีแก้ว (2555). ผลของปริมาณแอมิโลสต่ออัตราการย่อยสตาร์ชและค่าดัชนีน้ำตาลของเส้นก๋วยเตี๋ยว. การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 6-7 ธันวาคม 2555. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน. นครปฐม. (Oral presentation)
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2011). Functional properties and nutritional qualities of tropical starches. 2011 International Conference on Food Factors. 20-23 November 2011. Taipei, Taiwan. (Oral presentation).
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Srikaeo, K. and Mingyai, S. (2010). The development of low-glycemic-response rice noodles. 244-P, Cereal Foods World. 55:A70. (2010 AACC Annual Meeting 24-27 October 2010) USA.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2009). Organic rice bran oil quality improvement. 2010 Thailand Research Expo. Centara Grand Hotel, Bangkok Thailand. (Oral presentation).
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2009). The development of germinated brown rice process for small scale rice millers. 1st Rajabhat Academic Congress. Muang Thong Thani, Thailand. (Oral presentation).
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2009). Trends of Food Safety in Thailand. PACCON 2009. Naresuan University. Phitsanulok Thailand. (Symposium).
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2008). Digestibility of instant Jasmine rice porridges. 14th World Congress of Food Science. Shianghai China. (Oral Presentation).
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2008). Microscopy and image analysis techniques for quality control in food industry : a case study of wheat grain cooking process. Proceedings of the 25th Annual Conference Microscopy Society of Thailand. Phitsanulok, Thailand. (Oral Presentation).
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2007). Application of probabilistic modeling techniques in risk assessment. Proceedings of the 10th ASEAN Food Conference. 21-23 August 2007. Kuala Lumpur, Malaysia. (Oral Presentation).
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, R.W (2006). Working towards an understanding of the cooking of wheat grains. 2006 IFT Annual Meeting. 24-28 June 2006. Orlando, USA. (Oral Presentation)
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2006). Participatory action research for community product development : dried bananas in Phitsanulok. 8th AIC : Food Innovation. 15-16 June 2006. Bitec Convention Center. Bangkok Thailand. (Poster Presentation)
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, R.W. (2005). Effects of cooking temperatures and times on cooked wheat properties. Proceedings of the 2nd International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering (pp. 121-130). 11-13 January 2005. Asian Institute of Technology, Thailand. (Oral Presentation)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, R.W. (2005). Flavour volatiles generated in wheat grain cooking process. 55th Australian Cereal Chemistry Conference and Pacific Rim Symposium – The 12th Convention Royal Australian Chemical Institute (RACI) Convention. 3-7 July 2005. Sydney, Australia. (Oral Presentation)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, B. (2005). Effects of wheat protein content and processing conditions on physical properties of cooked wheat grains. 38th Annual AIFST Convention & Exhibition. Australian Institute of Food Science & Technology. 10-13 July 2005. Sydney, Australia. (Poster Presentation)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, R.W (2005). Investigation of starch gelatinization in wheat grain cooking process. 2005 IFT Annual Meeting. 16-20 July 2005. New Orleans, USA. (Oral Presentation)
อ้างอิง: Srikaeo, K. (2005). The potential of modulated temperature differential scanning calorimetry (MTDSC) for quantitative analysis of starch gelatinization and glass transition. 31st Congress on Science and Technology of Thailand. 18-20 October 2005. Suranaree University of Technology, Nakorn Ratchasima, Thailand. (Oral Presentation)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. (2005). Gelatinization of intact starch in wheat grains during the cooking process. Proceedings of the 3rd Conference on Starch Technology (pp. 103-108). 4-5 November 2005. Queen Sirikit National Convention Center, Thailand. (Oral Presentation)
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, B. (2004). Microscopy and image analysis of cooked wheat grains. 37th Annual AIFST Convention & Exhibition. Australian Institute of Food Science & Technology. 25-28 July 2004. Brisbane, Australia. (Oral Presentation)
อ้างอิง: Srikaeo, K., Furst, J.E., Ashton, J.F. and Hosken, R.W. (2004). Application of a risk assessment approach for wheat grain cooking process. Food Safety & HACCP for the 21st Century: From Theory to Practice. International Centre for HACCP Innovation University of Salford UK. 1-3 September 2004. Bangkok, Thailand. (Poster Presentation)
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ครั้งที่ 7
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กลุ่มคลัสเตอร์ข้าวพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปีละ 2-3 เรื่อง
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: Member - Institute of Food Technologist
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: Member - สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ:
การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อหนังสือ:
Chapter 35 - Organic Rice Bran Oils in Health (Wheat and Rice in Disease Prevention and Health)
ชื่อหนังสือ:
Chapter 2 and Chapter 10 (Starch-based Blends, Composites and Nanocomposites)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อหนังสือ:
การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: ผลงานวิจัยดีเด่น - ก๋วยเตี๋ยวดัชนีน้ำตาลต่ำ จาก วช.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อรางวัล: นักวิจัยดีเด่น - มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประเภทผลงานตีพิมพ์สายวิทยาศาสตร์
ชื่อรางวัล: ผลงานวิจัยดีเด่น - 50 ผลิตภัณฑ์คัดสรรจากผลงานวิจัย สกว.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อรางวัล: นักวิจัยดีเด่น - การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 2
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ชุดตรวจสอบการปลอมปนข้าวหอมมะลิ (patent pending)
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: ุชุดตรวจสอบข้าวเก่าอย่างง่าย
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.