ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์  
  Dr. Chutiphon Srisawat
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267200
อีเมล์: chutiphon@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
2 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
3 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Chutiphon Srisawat and Janjira Payakpate (2016) COMPARISON OF MCDM METHODS FOR INTERCROP SELECTION IN RUBBER PLANTATIONS. Journal of ICT, Vol.15, No. 1 (June) pp: 165–182
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Amphol Laeng-On, Pavinee Inthong and Chutiphon Srisawat(2014) “ The Application Of A Weight Management System”. International Journal of Advances in Computer Science and Technology (IJACST), Vol.3 , No.11, Pages : 23-26, 2014
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Chutiphon Srisawat and Janjira Payakpate(2014) “Using Analytical Hierarchy Process for Selecting Intercrop in Rubber Field - A Case Study in Phitsanulok, THAILAND”. International Journal of Advances in Computer Science and Technology(IJACST), Vol.3, No.1, Pages:11-15
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: กฤษณ์ ศรสุวรรณ และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์(2560) ระบบการค้นหาร้านอาหารบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) (Searching Restaurant System on online Map of Pibulsongkram Rajabhat (Talekaew)). "รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day", 7 มิถุนายน 2560, มหาวิทยาลัยหอการค้า, กรุงเทพฯ หน้า 689-703
อ้างอิง: ธันยบูรณ์ รอดมณี และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ (2560) ตัวแบบการค้นหาร้านเครื่องดื่มบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) (Model Searching Cafe on online map og Pibulsongkram Rajabhat University (Thalaykaew Campus) "รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day", 7 มิถุนายน 2560, มหาวิทยาลัยหอการค้า, กรุงเทพฯ หน้า 650-663
อ้างอิง: สราวุธ สุดแสงจันทร์ และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ (2560) ต้นแบบการค้นหาหอพักบนแผนที่ออนไลน์บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) (Seraching Dormitory Prototype on online map of Pibulsongkram Rajabhat University (Talakaew)) "รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day", 7 มิถุนายน 2560, มหาวิทยาลัยหอการค้า, กรุงเทพฯ หน้า 677 - 688
อ้างอิง: ธนวัฒน์ ปุญญฤทธิ์ และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ การจำแนกภาพดอกเดหลีโดยใช้เนื้อหาภาพ (Peace Lily Images Classification with Visual Contents) "รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day", 7 มิถุนายน 2560, มหาวิทยาลัยหอการค้า, กรุงเทพฯ หน้า 704- 718
อ้างอิง: กฤษณ์ ศรสุวรรณ และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์(2560) "ตัวแบบการค้นหาร้านอาหารบนแผนที่ออนไลน์ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) (Searching Restaurants Prototype on online map of Pibulsongkram Rajabhat (Talekaew))". (Poster presentation). The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2017, 20-22 เมษายน 2560. มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก P.393-396
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: มณเทียร อ่อนสำลี, พงษ์เทพ รักษ์ผกาวงศ์ และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ (2558) การใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ เพื่อคาดการณ์เกรดเฉ,ยและผลการเรียนของนักศึกษา (Prediction of grades and academic records by association rules) “รายงานสิบเนื่องจากการประชุมระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย 2558” หน้า 719-723
อ้างอิง: สุรศักดิ์ เส็งเอี่ย, ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์, กุลรภัส เทียมทิพร, วุฒิชัย พิลึก, และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์(2558) การบูรณาการฐานงานการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ : กรณีศึกษาการวิจัยเชิงสำรวจนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ (AN INTEGRATED LOCAL WISDOM KNOWLEDGE MANAGEMENT PLATFORM INTO LEARNING MANAGEMENT: A CASE ON SURVEY STUDY OF HIGH SCHOOLS STUDENTS IN NAKHON SAWAN PROVINCE) “รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่1 ประจำปี 2558 สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนRCCON 2015” หน้า 1021 - 1024
อ้างอิง: เรวัฒน์ ใหมทอง, ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์, กุลรภัส เทียมทิพร, วุฒิชัย พิลึก, และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์(2558) การศึกษาพฤติกรรมการสอนครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น( A STUDY ON TEACHING BEHAVIOR OF COMPUTER TEACHERS IN JUNIOR HIGH SCHOOLS) “รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่1 ประจำปี 2558 สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนRCCON 2015” หน้า 1025 1028
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์,จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ และวิภา หอมหวล (2556) “การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์กับการจัดการพื้นที่เพาะปลูกพืชแซม”.(Poster presentation). The 5th Walailak Research National Conference(การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5), 1-2 สิงหาคม 2556. จ.นครศรีธรรมราช
อ้างอิง: Chutiphon Srisawat and Janjira Payakpate (2013) “ Multi-Criteria Decision Making – Developer View: Applications in Thailand”. The 2013 International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Tianjin, 14-17 July,2013
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: “Learning Data Science Ecosystem and Data Mining With RapidMiner Studio” (18 Hrs)
อ้างอิง: NETPIE Train the Trainer Workshop (12Hrs)
อ้างอิง: “สถิติและโปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัย” รุ่นที่3 (18 ชั่วโมง)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: “Advanced Predictive Modeling with R & RapidMiner Studio 7 (batch 1)” (18 Hrs)
อ้างอิง: การจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: การอบรม Google Doc for Education ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และ สพฐ ในการอบรมครูแกนนำ วิทยากรการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ภาคเหนือ) ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 - เ
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2557 มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist : Office PowerPoint 2010
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Digital Literacy : Living Online
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Digital Literacy : Key Application
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist : Office Word 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist : Office Excel 2010
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.