ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว สำรวยรื่น  
 Asst. Prof. Kingkaew Samruayruen
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267054
อีเมล์: kingkaew.s@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2543
2 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536
 
ความเชี่ยวชาญ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข, Public Health
 
ความสนใจ
Public Health, Overweight, Obesity
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ศิริลักษณ์ บุญสรรค์ สุดารัตน์ สีหาเทพ และกิ่งแก้ว สำรวยรื่น. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 14(2), In Press.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และนิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ. (2562). ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการใช้ยาต่อพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(2), 297-306.
อ้างอิง: นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น วิภาดา ศรีเจริญ นุชจรี ครองดี และสุทธญาณ์ เพ็งปรางค์. (2562). ปัจจัยพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 9(3), 194-201.
อ้างอิง: ทิพานันท์ ตุ่นสังข์ ภัทรพรรณ บุญศิริ วิภาดา ศรีเจริญ นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และอนงค์นาฏ คงประชา. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่ออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(2), 254-266.
อ้างอิง: กิ่งแก้ว สำรวยรื่น จิริยาพร แก้วกาญจนะวงษ์ และณัฐวดี คำอ่อนดี. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดำรงอยู่อย่างมีสุขภาวะที่ดีในผู้สูงอายุ ตำบลบ้านจอมทอง อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก. Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 20(2), 327-338.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และนิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์. (2561). การทำความเข้าใจในการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 12(3), 1-13.
อ้างอิง: นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และวิภาดา ศรีเจริญ. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตําบลหนองโสน อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร, PSRU Journal of Sciences and Technology, 3(3), 29-38.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: กิ่งแก้ว สำรวยรื่น อรษา ภูเจริญ และเอกภพ จันทร์สุคนธ์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดู การสื่อสารกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences., 18(1), 41-50.
อ้างอิง: เอกภพ จันทร์สุคนธ์ วิภาดา ศรีเจริญ และกิ่งแก้ว สำรวยรื่น. (2560). ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (EAU Heritage Journal). 11(3), 229-239.
อ้างอิง: เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และกิ่งแก้ว สำรวยรื่น. (2560). ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences., 18(2), 409-418.
อ้างอิง: นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และสืบตระกูล ตันตลานุกุล. (2560). การมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลไทร ย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์, 9(2), 18-27.
อ้างอิง: นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และวิภาดา ศรีเจริญ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก Factor affecting health behavior prevention of hand foot mouth disease among guardians at the child development center in Phitsanulok province, PSRU Journal of Sciences and Technology, 2(3), 9-19.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Samruayruen, B., Enriquez, J., Natakuatoong, O., & Samruayruen, K. (2013). Self-regulated learning: A key of successful learner in online learning environments in Thailand. Journal of Educational Computing Research, 48(1), 45-69.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ชัชพงษ์ ลอยเมฆ ชญานิน เสนสุข สุชานันท์ แคชัยภูมิ ประภาศรี กุลด้วง กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และเอกภพ จันทร์สุคนธ์. (2563). ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร The effectiveness of Self-care behavior modification program among diabetes patients at Nong Sano tam bon health promoting hospital, Sam Ngam District, Phichit Province รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ. พิษณุโลก.
อ้างอิง: จันนภา อิ่มชม อัลิปรียา บุญถนอม อำพล เกสร กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และบัญชา สำรวยรื่น. (2563). ผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. Effectiveness of Health Literacy Program Applying Adult Learning Theory on Safe-Care Behaviors among Diabetic Patients at Aranyik Health Promoting Hospital, Muang District, Phitsanulok Province. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” Research and Development for Community among Disruptive Environment Conference 2020. วันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย. (หน้า568-576)
อ้างอิง: ศุภารัตน์ บุญราภ ศิวัช ห่านใต้ อัญมณี ปิ่นสุวรรณ ทิพวรรณ ปิ่นมณี นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และกิ่งแก้ว สำรวยรื่น. (2563). ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร. The effectiveness of health promotion program on blood sugar control behavior of diabetic patients in Wang Mok subdistrict, Wachirabarami district, Phichit province. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” Research and Development for Community among Disruptive Environment Conference 2020. วันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย. (หน้า 577-585)
อ้างอิง: กิ่งแก้ว สำรวยรื่น เอกภพ จันทร์สุคนธ์ รุ่งฤดี ล่ำชม และอภิรักษ์ แสนใจ. (2563). ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. The Effectiveness of Health Literacy Program on Self-Care Behaviors to Prevent Diabetes in People at Risk of Diabetes, Noen Po Subdistrict, Sam Ngam District, Phichit Province. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สุวิดา จันทร์หอม ศิริลักษณ์ ดำจ่าง เอกภพ จันทร์สุคนธ์ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และนิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ. (2562). ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุวัยต้นที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก . รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562. ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ. เชียงราย.
อ้างอิง: ชื่นนภา ทิวลัย จุฑามาศ กลิ่นเจริญ นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และเอกภพ จันทร์สุคนธ์. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก . รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562. ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ. เชียงราย.
อ้างอิง: ปัณณฑัต ขานสันเทียะ เกวลิน จิตต์ใจ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ อนงค์นาฏ คงประชา และยุวดี ตรงต่อกิจ. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก.
อ้างอิง: อรรถรัตน์ มีศาสตร์ ณัฐนิชา เณรตาก้อง กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ ยุวดี ตรงต่อกิจ และเอกภพ จันทร์สุคนธ์. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก.
อ้างอิง: สิริวรรณ จันทรศิริ กนกวรรณ สังฆคุณ นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และวิภาดา ศรีเจริญ. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย.
อ้างอิง: Nimnuch, N., Akharamethathip, W., Samruayruen, K., Sribenchamas, N. & Samruayruen, B. (2019). The effects of health literacy programs about food consumption on consumption behaviors among junior high school students in Muang District, Phitsanulok. Oral presentation of 2019 APISWEA INTERNATIONAL CONFERENCE. June 20—21, 2019. PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY, Phitsanulok, Thailand.
อ้างอิง: Rukna, N., Kaewjanta, T., Samruayruen, K., Sribenchamas, N. & Samruayruen, B. (2019). Effectiveness of Health Literacy Program on Fruit and Vegetable Consumption Behaviors of Prathomsuksa 4 - 6 students at Bang Mun Nak district, Phichit Province. Oral presentation of 2019 APISWEA INTERNATIONAL CONFERENCE. June 20—21, 2019. PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY, Phitsanulok, Thailand.
อ้างอิง: Eakpop, J., Samruayruen, K. & Sricharoen, W. (2019). Forcast Factor Affecting Health Promotion Behaviors of Elderly People with Chronic Disease in Muang District, Phitasanulok Province. Oral presentation of 2019 APISWEA INTERNATIONAL CONFERENCE. June 20—21, 2019. PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY, Phitsanulok, Thailand.
อ้างอิง: กมลลักษณ์ ถนอมกาย ขวัญชนก เกตกลมเกลา กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และวิภาดา ศรีเจริญ. (2562). ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการออกกำลังกายต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Effectiveness of Health Literacy about Exercise Program on Exercise Behavior among Elementary School Students in Muang District, Phitsanulok. การนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 “ Disruptive Innovation toward smart citizens by Health Literacy” “พลิกโฉมนวัตกรรม สร้างความรอบรู้ สู่ประชาชนสุขภาพดี” วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
อ้างอิง: ฐาปณีย์ สุขนวล เวธิกา คำเกิด วารุณี เวสกุล กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และบัญชา สำรวยรื่น. (2562). ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร The Effectiveness of Health Literacy Program on Self – Management Behaviors among Hypertensive Patients in Nong Sano Sub - district, Sam Ngam district, Phichit province. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6. วันที่ 20 ธันวาคม 2562. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร.
อ้างอิง: นิดานุช โพธิ์พรม นวพร อภิเดช นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และกิ่งแก้ว สำรวยรื่น. (2562). ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6. วันที่ 20 ธันวาคม 2562. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ทิวารินทร์ สุขจับใจ นภิสา ศรีกุม กิ่งแก้ว สำรวยรื่น ยุวดี ตรงต่อกิจ และนิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ. (2561). การเปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมและป้องกันพาหะนำโรคไข้เลือดออกของประชาชนตำบลที่มีอุบัติการณ์ของโรคต่ำและสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก The comparision of people behabior for dengue hemorrhagic fever control and prevention between sub-districts which had high and low, incidence rate, Mueang District, Phitsanulok province. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย.
อ้างอิง: ลักษิกา ประจงค์ เสาวลักษณ์ รอดสว่าง นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และกิ่งแก้ว สำรวยรื่น. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย.
อ้างอิง: วิภาพร เทศดี ศิทราวรรณ จันทะคุณ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และวิภาดา ศรีเจริญ. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร Factors affecting food consumption behaviors among junior high school students in Mueang district, Phitchit province. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี.
อ้างอิง: ชญานิศ เรืองมี นัฏดาวรรณ ฉิมอยู่ นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Factors affecting cerebrovascular disease prevention behaviors of hypertensive patients in Donthong, Mueang district, Phitsanulok province. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี.
อ้างอิง: อนงค์นาฏ คงประชา นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น เอกภพ จันทร์สุคนธ์และอภิรักษ์ แสนใจ. (2561). ผลของโปรแกรมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์.
อ้างอิง: สุนทรีย์ จรทอง นูรอีมาน เส็งสะ นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และกิ่งแก้ว สำรวยรื่น. (2561). การศึกษาความรอบรู้ทางสุขภาพและความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ The study of Health Literacy and ability to perform the daily activities of the elderly Nhammun sub-district, Tha-Pla district, Uttaradit Province. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก.
อ้างอิง: นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และวิภาดา ศรีเจริญ. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ในตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. วันที่ 21 ธันวาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และกิ่งแก้ว สำรวยรื่น. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. วันที่ 22 ธันวาคม 2560. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร.
อ้างอิง: สายฝน เณรเจียม สุมินตรา จรจาก กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และนิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ. (2560). การศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย”ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 23 -24 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก.
อ้างอิง: นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น กมลวัท บรรดิษ และดุษฎี สีกุม. (2560). . รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560. ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ. เชียงราย.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: มนตรา ศรีษะแย้ม กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และวิภาดา ศรีเจริญ. (2559). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมุนไพรในชีวิตประจำวัน ของนักศึกษารายวิชาวิถีสุขภาพระหว่างการสอนแบบบรรยายกับการสอนบรรยายร่วมกับการอบรม. บทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา.
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น จิตศิริน ลายลักษณ์ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น ชนิกานต์ คุ้มนก และปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2559). การศึกษาสภาวการณ์เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนากลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. บทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 The 13rd National Kasetsart University Kamphaeng Sean Conference” ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม.
อ้างอิง: จิตศิริน ลายลักษณ์ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และบัญชา สำรวยรื่น. (2559). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ผ่านสังคมออนไลน์ในรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. บทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมมหานครวิชาการ ด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพ.
อ้างอิง: นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น อนงค์นาฏ คงประชา และอรษา ภูเจริญ. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. วันที่ 22 ธันวาคม 2559. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: กิ่งแก้ว สำรวยรื่น พนิดา สิงห์เรือง วันนิภา ทรงประดิษฐ์และสุลิตา ดีไทย (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ.เมือง จ.พิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย พ.ศ. 2558 วันที่ 13 -14 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก.
อ้างอิง: กิ่งแก้ว สำรวยรื่น รัชนีกร แสนทวีสุข สิริเนตร สิงห์ทอง และสุกัญญา ดอนไพรย้อน. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย พ.ศ. 2558 วันที่ 13 -14 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก.
อ้างอิง: กิ่งแก้ว สำรวยรื่น ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนาและบัญชา สำรวยรื่น. (2558). ปัจจัยด้านการทำงานเป็นทีมที่มีความสัมพันธ์กับแนวคิดการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) กรณีศึกษา: ตำรวจภูธร จ.พิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย พ.ศ. 2558 วันที่ 13 -14 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก.
อ้างอิง: กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และจิตศิริน ลายลักษณ์. (2558). พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ผลงานนำเสนอแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
อ้างอิง: กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และจิตศิริน ลายลักษณ์. (2558). พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ผลงานนำเสนอแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Samruayruen, B., Teeraputon, D. & Samruayruen, K. (2012). The Correlation between Student’s Demographic Information and Self-regulated Learning Strategy toward Online Learning Environments among Thai Students in USA (A Pilot Study). In Resta P. (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2012 (pp. 868-878). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from http://www.editlib.org/p/39681.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Samruayruen, B., Natakuatoong, O. & Samruayruen, K. (2010). Self-Regulated Learning Strategies in Online Learning Environments in Thailand. In Sanchez J. & Zhang K. (Eds.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2010 (pp.11750-1184). Chesapeake,VA:AACE. Retrieved from http://www.editlib.org/p/35713.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: รูปแบบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย Developing a Model by Community Involvement for Self - Health Caring of Patients with Chronic Diseases at Nong Tum, Kong Krailat District, Sukhothai Province
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การศึกษาสภาวการณ์เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนากลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559)
อ้างอิง: การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมุนไพรในชีวิตประจำวัน ของนักศึกษารายวิชาวิถีสุขภาพระหว่างการสอนแบบบรรยายกับการสอนบรรยายร่วมกับการอบรม (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559)
อ้างอิง: การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ผ่านสังคมออนไลน์ในรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559)
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาเครือข่ายและกลไกศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ระดับภาคเหนือ พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาเครือข่ายและกลไกศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ระดับภาคเหนือ พ.ศ. 2556 (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ "การฝึกอบรมเตรียมคสามพร้อมการเป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องศว 115
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ. พิษณุโลก.
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” Research and Development for Community among Disruptive Environment Conference 2020. วันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย. (Online)
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา. (Online)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารศรีพิบูล
อ้างอิง: ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย (สำหรับคณะกรรมการ) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารศรีพิบูล
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย.
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก.
อ้างอิง: การประชุมระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย.
อ้างอิง: APISWEA INTERNATIONAL CONFERENCE. June 20—21, 2019. PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY, Phitsanulok, Thailand
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6. วันที่ 20 ธันวาคม 2562. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 5 . วันที่ 21 ธันวาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร.
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 5 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ้างอิง: การประชุมระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเลย จ.เลย
อ้างอิง: การประชุมวิชาการราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี.
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 "งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์.
อ้างอิง: การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก.
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริม ความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริม ความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.