ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา สิทธิอ่วม  
  Asst. Prof. Dr. Rattana Sittioum
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: i_ammoly@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557
2 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ม.เกษตรศาสตร์ 2551
3 บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม (2561).พฤติกรรมการใช้จ่ายตามแนวคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 “การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0”, 27 มกราคม 2560. Page: 636-641
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม (2561).องค์ประกอบของระบบบัญชีเชิงกลยุทธ์สำหรับวิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ (Proceedings) การนำเสนองานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 2094-2101
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม (2561).การหาประสิทธิภาพชุดการสอนฝึกปฏิบัติวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 เรื่องรายการปรับปรุง ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 3: วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ, 26 พฤษภาคม 2560. Page: 729-731
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม (2561).การศึกษาภูมิปัญญาทางบัญชีของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 “งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา”, 14 – 15 ธันวาคม 2560. Page: 37-43
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.