ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี อินทร์ทอง  
 Asst. Prof. Pavinee Inthong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000 ต่อ 9443
อีเมล์: pavinee.int@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต 2547
2 วท.บ. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
Social Media, การออกแบบโดยใช้โปรแกรม adobe photoshop, ออกแบบและดีไซน์สื่อประชาสัมพันธ์, Flash Acrion Script, Computer Graphics Software , โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, Database System, System Analysis and Design
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Amphol Laeng-On, Pavinee Inthong and Chutiphon Srisawat(2014) “ The Application Of A Weight Management System”. International Journal of Advances in Computer Science and Technology (IJACST), Vol.3 , No.11, Pages : 23-26, 2014
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: พีรพัฒน์ ทับวรรณ์, ภาวินี อินทร์ทอง (2563) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยใช้คิวอาร์โค้ดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, การประชุมวิขาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 8 , หน้า 1273 - 1279.
อ้างอิง: กัญญาวีร์ เกลื่อนกล่น, ภาวินี อินทร์ทอง (2563) การพัฒนาไลน์บอทเพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนค่าหอพัก, การประชุมวิขาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 8 , หน้า 1341- 1346.
อ้างอิง: จิตรภณ อิวชาวนา, ภาวินี อินทร์ทอง และศุภชัย คนเที่ยง(2563) การพัฒนาไลน์บอทสำหรับตรวจสอบและแจ้งเตือนการเข้ากิจกรรม กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, การประชุมวิขาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 8 , หน้า 1049 - 1056.
อ้างอิง: เจนภพ สิทธิโชติ, ภาวินี อินทร์ทอง (2563) ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของร้านหมูกะทะชาละวัน, การประชุมวิขาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 8 , หน้า 804 - 811
อ้างอิง: ภาวินี อินทร์ทอง, ธนพงศ์ นิตยะประภา และบัญชา ศรีสมบัติ (2563) กระบวนการการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , การประชุมวิขาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 , หน้า 77.
อ้างอิง: ภาวินี อินทร์ทอง และกฤติกา สังขวดี (2563). รูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง รายวิชา เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธัญวรัตน์ มีสัตย์, ภาวินี อินทร์ทอง (2561). การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย เรื่อง กล่องความทรงจำ, การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจัย ครั้งที่ 4, หน้า 87-103
อ้างอิง: วิราวรรณ โคยามา และภาวินี อินทร์ทอง (2561) รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ด้านการมีวินัยจราจรบนท้องถนนสำหรับเด็ก เรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร. การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจัย ครั้งที่ 4, หน้า 119-134
อ้างอิง: จุฑาสินธุ์ จูจันทร์ และ ภาวินี อินทร์ทอง (2561). การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่, การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจัย ครั้งที่ 4, หน้า 135 - 150.
อ้างอิง: จุฑามาศ โลราช และภาวินี อินทร์ทอง (2561). การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน เพื่อการเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ เรื่อง กำเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์, การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจัย ครั้งที่ 4, หน้า 169-184.
อ้างอิง: กมลรัตน์ พึ่งไชย และภาวินี อินทร์ทอง (2561). การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์แผนการเลือกกองทุนที่เหมาะสม, ารประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจัย ครั้งที่ 4, หน้า 104-118.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ธิติวุฒิ ยอดเพชร, ภาวินี อินทร์ทอง (2560) “การพัฒนาเกม English Vocabulary Games for Kid เพื่อเพิ่มความสามารถในการสะกดคำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3” , การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 3)
อ้างอิง: การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อ้างอิง: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบเล่านิทานเป็นฐาน เรื่อง ภัยจากการใช้สังคมออนไลน์
อ้างอิง: การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ี 3)
อ้างอิง: อภิสิทธิ์ ปรางโท้, ภาวินี อินทร์ทอง (2560) “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าว กรณีศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก” , การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1, หน้า 974 - 984
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อการละเล่นพื้นบ้านไทย
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ 17-18 พ.ค. 2561
อ้างอิง: สัมมนาวิชาการ วิทยาการคำนวณ 2018
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Introduction to Predictive Modeling with Rapid Miner Studio 7
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิค Data Mining โดย Rapid Miner Studio 6
อ้างอิง: หลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่น 3
อ้างอิง: Microsoft Azure for Education Workshop
อ้างอิง: การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สสวท.
อ้างอิง: หลักสูตรการจัดการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: อบรม Google App For Education ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Multimedia on Web with Flash CS3
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมระบบอีเลิร์นนิ่ง
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: การจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบมัลติมีเดียและ e-Book
อ้างอิง: การบริหารรายวิชาด้วย Moodle LMS
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์"
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการหน่วยให้บริการเคลื่อนที่สำหรับให้คำปรึกษาการจัดทำวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อโครงการ: ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เขตพื้นที่ จ.สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการการวางแผนกลยุทธ์ด้านการขายและการจัดการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารแก่ผู้สูงอายุ
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะอนุกรรมการเทคนิค สาขาเว็บดีไซน์ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค สาขาเว็บดีไซน์ (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการตัดสินการแข่งขัน การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะอนุกรรมการเทคนิค สาขาเว็บดีไซน์ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะอนุกรรมการเทคนิค สาขาเว็บดีไซน์ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก)
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษา งาน BRICC Festival 2018
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อรางวัล: รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning บนระบบ LMS
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Digital Literacy Certification
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 3D Architecture with SketchUp
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: WordPress
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การสร้าง Line bot สำหรับนักศึกษาและบุคลากร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 GS5 Computing Fundamentals (Office 2016)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบวิชาชีพ (สำหรับผู้ประเมินภายใน ระดับหลักสูตร)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติ
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MikroTikThai PRE-MTCNA
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist Certification on Microsoft Word 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist Certification on Microsoft Power Point 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Key Applications - Global Standard 4
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office PowerPoint® 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Word 2010
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google App For Education
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.