ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์  
  Dr. Wasin Suksomboonwong
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267087
อีเมล์: wasin_sw@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics) Central China Normal University 2561
2 MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other La) Tianjin Normal University 2554
3 ศศ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.นเรศวร 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 
ความสนใจ
ประวัติศาสตร์จีน, ภาษาจีนธุรกิจ, สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ (2563). การศึกษาความเข้าใจคำอุปลักษณ์รสชาติของอาหารในภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 11(1), 61-74.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ดลชา นุชศาสตร์, พัชราภา สิงหะ, สุทธิกานต์ บ่องเขาย้อย และวศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ (2563). การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชากาและนำเสนอผลงานวิจัยรระดับชาติ ครั้งที่ 6 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว), 1,176-1,183.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ณภัทร วุฒธะพันธ์ และวศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ (2562). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ถักทองานวิจัยท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล. วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562. ณ อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 667-684.
อ้างอิง: กวิน อินสาคำ, ชนกนันท์ สุริวงค์, ธันยพร มูลชาติ, สอนรัก ทิมเถื่อน และวศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ (2562). ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวจีน ณ สุสานเขาฟ้า อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปีพ.ศ.2562 ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม. วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, 258-265.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสัทอักษรภาษาจีนกลาง (พินอิน) ในตัวอักษรภาษาจีนกลาง ระดับมัธยมศึกษา. โครงการเปิดบ้าน "มนุษยศาสตร์ฯ เทพสตรี" วันที่15 มกราคม 2563
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่69 ปีการศึกษา2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย วันที่21-23 ธันวาคม 2562
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการสมทบจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GCP:E6(R2))
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: มาตรฐานการป้องกันอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection- Standard Course)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.