ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. พึงรัก ริยะขัน  
  Dr. Pungrak Riyakhan
ตำแหน่ง: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีวิทยาการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: pungrakriyakhan@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561
2 ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
3 ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน) ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาชุมชน
 
ความสนใจ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.