ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม  
 Miss Kamolthip Dechaprakrom
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267103
อีเมล์: kasikamol@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2547
2 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2541
3 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536
 
ความเชี่ยวชาญ
Business Incubator,การให้คำปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม, Business Model Canvas, Social Entrepreneur, การจัดการวิสาหกิจกขนาดกลางและขนาดย่อม
 
ความสนใจ
การวางแผนกลยุทธ์, วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม , Social Entrepreneur, การตลาดการท่องเที่ยว, การจัดการการท่องเที่ยว, การวางแผนและการเสนองบประมาณยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่า่ง
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: “Hospital and Healthcare Application on Android Operating System” The 2017 International Conference on Business Management and Social Science ICBMSS
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสมะขามปรุงรสสำเร็จรูปจากมะขามหวานตกเกรด The Development of ready-to-use tamarind flavored sauce from low grade tamarind สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ประจำปี งบประมาณ 2559
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาการวิเคราะห์ผลประกอบการและธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ 1 ตำบล 1 SMEsเกษตร โดย ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.พิจิตร(27/11/2017)
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: กลยุทธ์และการตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชน โดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศธ.0516.32/92)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาด้านการค้าการลงทุน การเกษตรและการท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการ: โครงการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (กรรมการพิจารณาตัดสินทุน)
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาด้านธุรกิจของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในงานประชุมนานาชาติอุตสาหกรรมยางพารา
ชื่อโครงการ: กลยุทธ์และการตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชน โดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมการผลิต กระทรวงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณื
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: การวิเคราะห์ธุรกิจด้วยรูปแบบ Business Model Canvas โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ตาก
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: 89 คนต้นแบบ ในโอกาส 89 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมาคมสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.