ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์จิระภา จันทร์บัว  
 Miss Jirapa Junbua
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267102
อีเมล์: jirapa_tuckky@hotmail.co.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กจ.ม. (การจัดการมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555
2 บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553
 
ความเชี่ยวชาญ
บริหารธุรกิจ และ การจัดการ, การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Junbua J., & Boonlua S., (2017). The Relationship between Students and Organizational Citizenship Behavior in Thailand. Universal Academic Cluster International April 27-28, Conference in Bangkok
อ้างอิง: Junbua J., (2017). The Links Between Strategic Human Resource Management, Organizational Learning Capability and Organizational Performance: A Conceptual Model. The 4th International Postgraduate Student Colloquium, June 17, Topland Hotel, Phitsanulok, Thailand
อ้างอิง: Junbua J., & Schjoedt L.,(2017). The Mediating Effect of EO on Learning Organizations’ Performance: A Conceptual Examination. 62nd ICSB World Conference Buenos Aires, Argentina, June 28th – July 1st, 2017
อ้างอิง: Putsom W., Wongcharee C., Junbua J., Soytong K., Yanpiboon T., & Schjoedt L.,(2017). Six Entrepreneurship’s schools of thought: New Empirical Evidence. 62nd ICSB World Conference Buenos Aires, Argentina, June 28th – July 1st, 2017
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Putsom W., Wongcharee C., Junbua J., & Yanpiboon T., (2016). The sustainable Management Perspective of Dairy Committee and Farmers: Case Study of the Thai-Danish (Mittaphap) Dairy Co-operative Limited. 4 th International Scholar Conference October 25-26, Manado, Indonesia
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: First-time reviewer for the Academy of Management 2017 Annual Meeting, August 4 - 8, in Atlanta, GA.
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ICSB 2017 World Conference Certificate of Participation
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.