ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสูตร จันทร์อิฐ  
  Asst. Prof. Dr. Wisoot Chanit
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267104
อีเมล์: wchanit@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Ph.D. (Health Science University of Tokyo) University of Tokyo 2554
2 วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549
3 วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วิสูตร จันทร์อิฐ (2561).Emergence of G9P[8] rotaviruses in children with acute gastroenteritis in Thailand, 2015-2016. Journal of Medical Virology, 2018 Mar;90(3). Page: 477-484
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วิสูตร จันทร์อิฐ (2561). อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสอะดีโน ไวรัสแอสโทร และไวรัสซาโปที่แยกได้ในประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560. Page: 270-276
อ้างอิง: วิสูตร จันทร์อิฐ (2561).อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโนโรที่แยกได้ในประเทศไทย.. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560. Page: 277-283.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.