ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หิรัญ  
 Asst. Prof. walika phohirun
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267103
อีเมล์: k_walika@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2541
2 ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) สถาบันราภัฏเชียงใหม่ 2535
 
ความเชี่ยวชาญ
Tourism Management, Community - Based Tourism
 
ความสนใจ
การโรงแรม/การท่องเที่ยว, ธุรกิจการบริการ , งานวิจัยท้องถิ่น, วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วิจิตรา จำลองราษฎร์, ไพศาล ริ้วธงชัย, วาลิกา โพธิ์หิรัญและ ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล. 2559. รูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจเหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่างที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: “การค้นหาและพัฒนาเครือข่ายการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อสร้างโครงข่ายท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่างสู่การเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
อ้างอิง: การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: การศึกษาและส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของ หมู่บ้านร่องกล้าอำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่างของศูนย์ประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
อ้างอิง: การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมโดยเครือข่ายชุมชนนครชุม อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร (ได้รับรางวัลงานวิจัยเด่นประจำปี 2557จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของศูนย์ประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ปี 2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของศูนย์ประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
อ้างอิง: การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: การประมวลองค์ความรู้ สถานสภาพ และสถานการณ์ การท่องเที่ยวโดยชุมชนใน เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: ศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่หน่วยงานต้องการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: จัดโครงการอบรมปรับฐานคิด งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ชุมชนนครชม อ.นครไทย , ชุมชนบ้านน้ำกุ่ม อ.นครไทย, ชุมชนบ้านวังหาด จ.สุโขทัย และชุมชนวังทอง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริการและงานโรงแรม” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ชื่อโครงการ: ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทีมนักวิจัยชุมชนชุมชนนครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมปรับฐานคิด งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ให้กับชุมชนไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม, ชุมชนสวรรคโลก อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย เครือข่ายชุมชนตำบลชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และชุมชนบ้านเด่นวัว อ.แม่สอด จ
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การออกแบบเครื่องมือและการเก็บข้อมูลชุมชน” ให้กับชุมชนไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ การออกแบบเครื่องมือและการเก็บข้อมูลชุมชน” ให้กับวิทยาลัยชุมชน อ.แม่สอด จ. ตาก
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวและงานโรงแรม” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ชื่อโครงการ: ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทีมนักวิจัยชุมชนไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การบริการ การสื่อความหมายและความปลอดภัย” โครงการอบรมมัคคุเทศก์แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวและงานโรงแรม” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวและงานโรงแรม” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมปรับฐานคิด งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ให้กับชุมชนบ้านรักไทย จ.ชุมชนบ้านบางกระน้อย อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ ยุวมัคคุเทศก์ชุมชนบ้านรักไทย" อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความรู้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน” โครงการอบรมแม่บ้านมาตรฐานอาเซียน ให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทีมนักวิจัยชุมชนบางกระน้อย อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: โครงการปรับฐานคิด งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ให้กับชุมชนบ้านบางกระน้อย อ.บางกระทุ่ม และชุมชนบ้านรักไทย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวและงานโรงแรม” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ชื่อโครงการ: ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนักวิจัยชุมชนนครชุม จ.กำแพงเพชรและชุมชนบางกระน้อย อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: จัดโครงการปรับฐานคิด งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ชุมชนนครชุม จ.กำแพงเพชร , ชุมชนบางขลัง จ.สุโขทัย และแครือข่ายชุมชนเนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวและงานโรงแรม” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ชื่อโครงการ: ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทีมนักวิจัยชุมชนนครชุม จ.กำแพงเพชร
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
ชื่อหนังสือ: จิตวิทยาบริการ
ชื่อหนังสือ: เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดการงานแม่บ้าน
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อรางวัล: การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมโดยเครือข่ายชุมชนนครชุม อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร (ได้รับรางวัลงานวิจัยเด่นประจำปี 2557จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.