ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์พนัส นาคบุญ  
 Mr. Phanat Nakboon
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267074
อีเมล์: phanat.n@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550
2 ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
Thai Sign Language, American Sign Language, Deaf Education and Hearing Impairment Education, การสอนอักษรเบรลล์ (Braille), เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aid), Disability Support Services: DSS, การสอนเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities), การตรวจวัดการได้ยิน (Audiometer), Special Education: การศึกษาพิเศษ
 
ความสนใจ
Assistive Technology : เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ, Thai Web Accessibility: เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Phoommisittiporn A., Jai-ngam S., Changpinit S., Sirieag C., Sukpitag K., Phucharoen J., Nakboon P., Triranaopas S., Duangwiset B.. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีต่อการรับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 12(2). กรกฎาคม-ธันวาคม.2561.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Phoommisittiporn A., Jai-ngam S., Changpinit S., Sirieag C., Sukpitag K., Phucharoen J., Nakboon P., Triranaopas S., Duangwiset B.. การศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ) สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ. 6(2),95-106. กรกฎาคม-ธันวาคม.2560.
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: พนัส นาคบุญ. (2550). การศึกษาความสามารถในการเขียนประโยคของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกการเขียนตามโครงสร้างประโยค. ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.