ชื่อ-นามสกุล
 นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ  
 Mr. Sukonkan Santisuwan
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000 ต่อ 9403
อีเมล์: sukonkan@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ความสนใจ
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, Geographic Information System (GIS), Internet of Things, Web Based Technologies and System Applications, Intelligent and Expert System
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การพัฒนาระบบงบประมาณบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Docker from zero to hero
อ้างอิง: โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ Train the trainer: Database fundamental วันที่ 24-26 มิถุนายน 2561
อ้างอิง: การเขียนโปรแกรมภาษา R เพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ มรภ.ภูเก็ต (14-16 มี.ค.61)
อ้างอิง: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (Drone Mapping) วันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561
อ้างอิง: โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์งานวิจัยสถาบัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
อ้างอิง: โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : โครงการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายเรื่อง "การเรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยี Docker" ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562
ชื่อโครงการ: วิทยากร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง LineBot เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : เรียนรู้การใช้งาน wordpress เพื่อสร้าง blog การจัดการความรู้
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การสร้างและบริหารระบบเครือข่ายพื้นฐาน ด้วยระบบปฏิบัติการ Freebsd ให้กับบุคลากรครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Docker Essentials Learn Hands-on Containerization and Orchestration with Docker Ecosystem (Docker, Compose and Swarm)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Certification - Global Standard 5
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016: Core Document Creation, Collaboration and Communication
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016: Core Presentation Design and Delivery Skills
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016: Core Data Analysis, Manipulation, and Presentation
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-418: MOS: Microsoft Office Word 2013
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-882: MOS: Microsoft Office Excel 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MTCNA - MikroTik Certified Network Associate
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-881: MOS: Microsoft Office Word 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-883: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Certification - Global Standard 4
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.