ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์เคลน บุณยานันต์  
 Mr. Klen Boonyanant
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: klengt@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2561
2 ศป.บ. (ดนตรีสากล) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2558
3 ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557
4 ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556
5 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2554
 
ความเชี่ยวชาญ
อุดมศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, ดนตรีสากล, ดนตรีศึกษา, มานุษยวิทยาการดนตรี, ภาษาอังกฤษ
 
ความสนใจ
ดนตรี, ภาษาศาสตร์, มานุษยวิทยา, Music Education, Ethnomusicology, Linguistics, Anthropology, Cultural Studies, Music and Dance Studies, Educational Studies, Ethnic Studies
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: เพลงร้องในพิธีกรรมแต่งงานกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: "สาขาวิชาดนตรีระดับอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย" (นำเสนอแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: "ดนตรีมังคละ : กรณีศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านการผลิตกลองมังคละ" (นำเสนอแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 1)
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี"ทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่การเรียนรู้ดนตรี"
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี "Music Culture of East Asia and South East Asia",วันที่ 21มกราคม 2558 ห้องประชุมนนทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2541 (1998)
ชื่อรางวัล: ชนะเลิศระดับประเทศ, การแข่งขัน Guitar Festival, Yamaha Music, Thailand
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: The Australian Kodaly Certificate in Music Education - Primary Level 1
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.