ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา  
 Miss Chompoonut NarintrangkulNaAyudhaya
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267103
อีเมล์: chompoonut.n@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
2 ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
Modern Trade Management, Retail Business Management, Marketing, Franchise Business
 
ความสนใจ
Internet of Things, Ethics Business, Modern Trade, Digital Marketing, Philosophy
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: บุพปัจจัยและบทบาทด้านเพศในฐานะตัวแปรปรับเปลี่ยนของความภักดีของลูกค้าในการซื้อออนไลน์
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Coaching skill workshop for entrepreneurship.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: หลักสูตรนักกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (นกรภ.) รุ่นที่ 1
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.