ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. สรวิศ สอนสารี  
  Dr. Sorawit Sonsaree
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055282792
อีเมล์: sorawitsonsaree@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Dr.Ing (System Engineering) มหาวิทยาลัยชินจู 2561
2 วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554
3 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
วิจัยและพัฒนา, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ, วิศวกรรมเครื่องกล, พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Thermal) , การเปลี่ยนรูปพลังงาน (Energy Conversion), System Analysis and Design, พลังงานทดแทน เน้นทางด้านแสงอาทิตย์ และชีวมวล
 
ความสนใจ
วิศวกรรมเครื่องกล, พลังงานทดแทน, การจัดการด้านพลังงาน, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical modeling), การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer programming)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree, Tatsunori Asaoka, Somchai Jiajitsawat, Hernan Aguirre, and Kiyoshi Tanaka, A small-scale solar Organic Rankine Cycle power plant in Thailand: Three types of non-concentrating solar collectors, Solar Energy 162 (2018) 541-560.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree, Tatsunori Asaoka, Somchai Jiajitsawat, Hernan Aguirre, and Kiyoshi Tanaka, Analysis of low-heat upgrading technologies for Organic Rankine Cycle power generation, NU. International Journal of Science, Vol 14, No. 2, pp. 43-57 (2017)
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree, Tatsunori Asaoka, Somchai Jiajitsawat, Hernan Aguirre, and Kiyoshi Tanaka, VCHP-ORC power generation from low-grade industrial waste heat combined with solar water heating system: Power generation and CO2 emission in industrial estate of Thailand, Cogent Engineering, Vol. 4, pp. 1-24 (2017)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Somchai Jiajitsawat, Sorawit Sonsaree, “Heat pipe application”, Encyclopedia of Energy Engineering, Second Edition (2015) 828 - 835.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Wisut Chamsa-ard, Sukruedee Sukchai, Sorawit Sonsaree and Chatchai Sirisamphanwong. “Thermal Performance Testing of Heat Pipe Evacuated Tube with Compound Parabolic Concentrating Solar Collector by ISO 9806 – 1”, Energy Procedia, Volume 56 (2014) 237 – 246.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Wisut Chramsa-ard, Sirinuch Jindaruksa, Chatchai Sirisumpumwong, and Sorawit Sonsaree. “Performance evaluation of the desiccant bed solar dryer”, Energy Procedia 34 (2013) 189 – 197.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, เอกภูมิ บุญธรรม และเอกกฤษ แก้วเจริญ, "ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์อุณหภูมิต่ำ", รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม วันที่ 15 มีนาคม 2562, หน้า 221 - 233.
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree and Eakpoom Boonthum, "A 60 kWe Solar Organic Rankine Cycle (SORC) Powre Generation in Thailand", International Conference on Engineering and Technology Research 2019 (ICETR 2019), 28-30 June 2019, Kuala Lumpur, Malaysia.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ และเอกภูมิ บุญธรรม, "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ในรูปแบบอุณหภูมิต่ำโดยใช้วัฏจักรแรงคิน", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 13-15 มิถุนายน 2561, หน้า 603 - 610
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree, Tatsunori Asaoka, Somchai Jiajitsawat, Hernan Aguirre, and Kiyoshi Tanaka, "Feasibility Study on Solar Organic Rankine Cycle Power Plant in Thailand: Low-temperature Heat Source", The 9th edition o fthe international SOLARIS conference, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering vol (2018).
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์, เอกภูมิ บุญธรรม, และเอกกฤษ แก้วเจริญ, "ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่มีความเหมาะสมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ในรูปของอุณหภูมิต่ำโดยใช้วัฏจักรแรงคิน", นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISRUPTIVE ERA, 1-2 พฤศจิกายน 2561, หน้า 290 - 299
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree, Tatsunori Asaoka, Somchai Jiajitsawat, Hernan Aguirre, and Kiyoshi Tanaka, Feasibility of VCHP-ORC power generation from low-grade industrial waste heat combined with solar water heating in Thailand, ISBN: 9781908549334, SOLARIS Conference 2017, pp. 1-6 (2017)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree, Tatsunori Asaoka, Somchai Jiajitsawat, Hernan Aguirre, and Kiyoshi Tanaka, Application of low-grade industrial waste heat for power generation using Organic Rankine Cycle power generation combined with gas engine-driven heat pump, The Asian Conference on Sustainability, Energy & the Environment, pp. 453-467 (2016)
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree, Tatsunori Asaoka, Somchai Jiajitsawat, Hernan Aguirre, and Kiyoshi Tanaka, Organic Rankine Cycle power generation from industrial waste heat recovery integrated with solar hot water system by using vapor compression heat pump as heating booster in Thailand, 2016 International Conference on Cogeneration, Small Power Plant and District Energy (ICUE), pp. 1-6 (2016)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Wisut Chramsa-ard and Sorawit Sonsaree. "Thermal Performance Testing of Heat Pipe Evacuated Tube with Compound Parabolic Concentrating Solar Collector". 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Phuket, Thailand, December 18-21, 2013.
อ้างอิง: Anan Pongtornkulpanich, Sorawit Sonsaree, Sukruedee Sukchai, Wisut Chramsa-ard, Paitoon Laodee and Kiattisak Sriphanthabut. "Solar - Driven Ejection Refrigeration System", Proceedings 9th Naresuan Research Conference, 28 - 29 July 2013, Page. 428 - 435.
อ้างอิง: Wisut Chramsa-ard, Sorawit Sonsaree, Paitoon Laodee and Sukruedee Sukchai. "Analysis of Mobile and Indirect Evaporative Cooling Fan". Proceedings 9th Naresuan Research Conference, 28 - 29 July 2013, Page. 377 - 383.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ไพฑูรย์ เหล่าดี อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช สุขฤดี สุขใจ วิสุทธิ์ แช่มสะอาด และสรวิศ สอนสารี, “การประเมินสมรรถนะของระบบปรับอากาศแบบดูดกลืนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์”, การประชุมนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8.
อ้างอิง: วิสุทธิ์ แช่มสะอาด, สรวิศ สอนสารี, สุขฤดี สุขใจ และไพฑูรย์ เหล่าดี, “ผลกระทบของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาต่อสมรรถนะเชิงความร้อนของท่อสุญญากาศ (Effect of Compound Parabolic Solar Concentrator on Thermal Performance of Evacuated Tube), การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” วันที่ 12 – 13 มกราคม 2555.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี สุขฤดี สุขใจ และวิสุทธิ์ แช่มสะอาด, “ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่มีความเหมาะสม สำหรับการผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูงโดยใช้ปั๊มเสริมพลังงานแสงอาทิตย์” การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 7 หน้า 387 – 395.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี นัฐพร ไชยญาติ และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, “การเพิ่มชั่วโมงการทำงานในการผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง โดยความร้อนแสงอาทิตย์ที่มีการใช้ปั๊มความร้อนแบบอัดไอในการเพิ่มคุณภาพความร้อน”, การประชุมวิชาการเรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 10.
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ และนัฐพร ไชยญาติ, “การวิเคราะห์สมรรถนะปั๊มความร้อนเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ ในการผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง”, การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ เกษตร วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2553 มหาวิทยาลัยพะเยา, หน้า 178 – 185.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี และสุขฤดี สุขใจ, “ศักยภาพรังสีดวงอาทิตย์สำหรับงานศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ชนิดรางพาราโบลิก”, การประชุมวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2551, หน้า 57 – 64.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์, สรวิศ สอนสารี, เอกภูมิ บุญธรรม, ณัฐวงศ์ โพธิ์ศุภานันท์, ธนาวิทย์ พงษ์สุระ, และศุภนิดา กันทะวงศ์, "ระบบสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำด้วยวัฏจักรแรงคินโดยใช้เทคนิคปั๊มความร้อนเพิ่มคุณภาพความร้อน (Demonstrations of the power generation system using Organic Rankine Cycle power generation combined with heat pump)", รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรกฏาคม 2561
อ้างอิง: Sorawit Sonsaree, "A study on power generation from low grade heat using Organic Rankine Cycle system in Thailand", Doctoral Dissertation, System Development Engineering, Faculty of Engineering, Shinshu University, Japan, March 2018.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: สุขฤดี สุขใจ, ธวัช สุริวงษ์, วิสุทธิ์ แช่มสะอาด, สรวิศ สอนสารี และไพฑูรย์ เหล่าดี, “การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์รูปประกอบพาราโบลา (The Development of Flat Plate Solar Collector Integrated with Compound Parabolic Concentrator (CPC)”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กันยายน 2556.
อ้างอิง: วิสุทธิ์ แช่มสะอาด, สุขฤดี สุขใจ, อนันต์ พงษ์ธรกุลพานิช, สรวิศ สอนสารี และไพฑูรย์ เหล่าดี, “การพัฒนาพัดลมทำความเย็นแบบระเหยน้ำโดยอ้อมและเคลื่อนทีได้ (Development of Mobile and Indirect Evaporating Cooling Fan)”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มีนาคม 2556.
อ้างอิง: Sukruedee Sukchai, Wisut Chamsa-ard, Sorawit Sonsaree, Anan Pongthornkulpanich and Paitoon Laodee, “Development and Demonstration Project; 10 kW Parabolic Trough Power Generation Integrated with Biomass Steam Boiler”, 2013, Research Report.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Sukruedee Sukchai, Somchai Jiajitsawat, Wisut Chamsa-Ard, Chatchai Sirisamphawong, Rattaporn Ngoenmessri, Sorawit Sonsaree and Paitoon Laodee, “NU Green Building (Office of president building, Nu Library building and NU multipurpose building)”, 2012, Research Report.
อ้างอิง: วิสุทธิ์ แช่มสะอาด, สุขฤดี สุขใจ, อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช, ไพฑูรย์ เหล่าดี และนายสรวิศ สอนสารี, “การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบซีพีซี (CPC) (Development of Compound Parabolic Concentrating Collector (CPC))”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2555.
อ้างอิง: อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช, สุขฤดี สุขใจ, สรวิศ สอนสารี, วิสุทธิ์ แช่มสะอาด และไพฑูรย์ เหล่าดี, “การพัฒนาระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ๊กเตอร์ (Development of Solar – Driven Ejector Refrigeration System)”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พฤษภาคม 2555.
อ้างอิง: อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช, สุขฤดี สุขใจ, สรวิศ สอนสารี, วิสุทธิ์ แช่มสะอาด และไพฑูรย์ เหล่าดี, “ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ๊คเตอร์ (Solar – Driven Refrigeration System with Combining an Ejector)”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พฤษภาคม 2555.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, “การวิเคราะห์สมรรถนะปั๊มความร้อนแบบอัดไอในการเพิ่มความร้อนที่ได้จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ เพื่อผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง (Performance Analysis of a Vapor-Compression Heat Pump for Upgrading heat from Solar Collector to Produce High Temperature Hot Water)”, วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มกราคม 2554.
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, “การศึกษาวิธีการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศภายในอาคาร (The Study of Energy Saving for Air Conditioning System in Building)”, ปริญญานิพนธิ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2548.
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศงานสหกิจและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน" ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ้างอิง: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ "การพัฒนาการเรียนรู้ของบัณฑิตสู่นักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อการตอบสนองความต้องการของประเทศไทย 4.0" วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องนิลบล โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว พิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู หลักสูตร Mindset in Education ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู เรื่อง "จิตตปัญญาศึกษาสู่การสอน" และ "การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา" ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561
อ้างอิง: การสัมมนาเรื่อง "เทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการ" วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. จัดโดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร และสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย - ฝรั่งเศษ
อ้างอิง: โรงไฟฟ้าชีวมวล กับการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: การสัมมนา เรื่อง "เทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการ" ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Intensive Japanese Course, Shinshu University, International Center
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” ณ กลุ่มเกษตรกรมะขามยักษ์ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก, ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562. (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: ศึกษาศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ให้กับบริษัท ไทยโซล่าร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์
ชื่อโครงการ: ศึกษาศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดกาญจนบุรี ให้กับบริษัท พี.เอ็ม.แอดไวเซอรี่ จำกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 (ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม) ชื่อเรื่อง "ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์อุณหภูมิต่ำ"
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลกระทบของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาต่อสมรรถนะเชิงความร้อนของท่อสุญญากาศ, ประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พลังงานและสิ่งแวดล้อม) การประชุมวิชาการ พะเยาว
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อรางวัล: รางวัลนำเสนอบทความดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน, บทความเรื่อง “การวิเคราะห์สมรรถนะปั๊มความร้อนเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ ในการผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง”, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ เกษตร วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ครั้งที 2
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.