ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ภูวเดช วงศ์เคี่ยม  
 Mr. Phuwadate Wongkiam
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000 ต่อ 2400
อีเมล์: phuwadate@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2555
2 ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554
3 น.บ. (นิติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
กฎหมาย
 
ความสนใจ
กฎหมาย, กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน, Thai Law, International Law, Criminology
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ภูวเดช วงศ์เคี่ยม. (2561). เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาในประชาคมอาเซียน. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences:vol.19 No1 january-june2018 (TCI 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: พรชัย เลื่อนฉวี,วชิราภรณ์ พวงจินดา และภูวเดช วงศ์เคี่ยม. (2559) โครงสร้างและวิธีการได้มาของวุฒิสภาที่เหมาะสมกับประเทศไทย. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 17, หน้า 13-31 (TCI กลุ่ม 2: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ภูวเดช วงศ์เคี่ยม (2559). เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภากับประชาคมอาเซียน. พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.โดยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
อ้างอิง: พรชัย เลื่อนฉวี,วชิราภรณ์ พวงจินดา และภูวเดช วงศ์เคี่ยม. (2559) โครงสร้างและวิธีการได้มาของวุฒิสภาที่เหมาะสมกับประเทศไทย. (รายงานการวิจัย)
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Creating Teaching Materials with Office Mix วันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 6 ก.ย. 2559 ถึง 9 ก.ย. 2559 ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพฯ
อ้างอิง: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สำหรับอาจารย์ผู้สอนชุดวิชาการเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต) ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2559
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education PSRU) ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2559
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนยุคศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2559 โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
อ้างอิง: โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบรมราชินีนาถ วันที่ 20 ก.ค.2559 จัดโดยหน่วยงานในสังกัด สำนักงานศาลยุติธรรม ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: โครงการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู รุ่นที่ 1
อ้างอิง: โครงการพัฒนาทักษะการทำเอกสาร ตำรา หนังสือ ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ โดย รศ.มานิตย์ จุมปา เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 58 โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้กฎหมายกับเยาวชน ในโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่เยาวชน ณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง ,โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และโรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาเรื่อง พระราชบัญญัติการสื่อสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Facebook ณ อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558 (จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ "เสียงแก้ว"ฉบับที่ 355
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนสาขาวิชานิติศาสตร์ ณ บ้านคลองเดื่อ หมู่ 5 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสัญจร ณ วัดไก่เขี่ย จ.พิษณุโลก วันที่ 3 และ 10 เมษายน 2561 โครงการสร้างพลังจิต รักษาใจ ป้องกันภัยด้วยธรรม คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ วัดไตาปะขาวหาย จ.พิษณุโลก
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อหนังสือ: เอกสารประกอบการสอน รายวิชากฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต (GESO104)
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อรางวัล: ระดับปริญญาโท นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัย (100%) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
ชื่อรางวัล: ระดับปริญญาตรี นักศึกษาทุนตัวแทนจังหวัดพิจิตร (100%) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตร การอบรมหลักสูตรมาตรฐาน(Standard Course) "มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection - Standard Course)" ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตร ผ่านการฝึกการอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" รุ่นที่ 5 ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 โดยสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรทนายความ รุ่นที่ 32 พ.ศ. 2552 จากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์ (Lawyers council of Thailand)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 29 พ.ศ. 2552 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.