ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวสายรุ้ง ตุ่นป้อม  
 Miss Sairung Tunpom
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: sairung.t@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ม. (การจัดการประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2561
2 บธ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
3 ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
 
ความเชี่ยวชาญ
การบริหารงานบุคคลตามภาครัฐแนวใหม่,สมรรถนะ (Competency), การเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น, ความผูกพันธ์ต่อองค์กร, การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ด้านธุรการและสารบรรณ
 
ความสนใจ
การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์, Microsoft Office, งานธุรการ และสารบรรณ , งานประกันคุณภาพการศึกษา, การบริหารงานบุคคล, Human Resource, การกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น, การจัดการการท่องเที่ยว
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะหลักและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม http://gnru2017.psru.ac.th/proceeding/309-25600831102902.pdf
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: เข้าร่วมการอบรมการให้ความรู้ของบริษัท Ricoh วันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ท 410 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการ ราชภัฏน้อมพลี ทำดีเพื่อแผ่นดิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ บนเส้นทางเกียรติยศ ครูดีศรีพิบูล 61 วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการ บุคลากร-จิตอาสาร่วมใจ พัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มพื้นที่สีเขียว 1 คน 1 กล้า วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการจัดทำ Job description บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มรพส. วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้น 4 E-Library มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการจัดทำ Job Description รายบุคคลสายสนบัสนุนวิชาการ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ สำนักวิยบริการและเทสโนโลยรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มพื้นที่สีเขียว "1คน 1กล้า" วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 E-Library มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561“พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ” ครั้งที่ 11 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
อ้างอิง: เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติมหากุศล วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ-สนับสนุน) เพื่อรับฟังความคิดเห็นประเด็นการเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมรับฟังข้อราชการจากผู้บริหาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: หลักสูตร การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาิวทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (iMiS)
อ้างอิง: อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชา (ภาษาไทย) วันที่ 9 สิงหาคม 2561
ชื่อโครงการ: การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชา (เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) 11 กันยายน 2561
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้าร่วมโครงการจัดทำ Job Description รายบุคคลสายสนบัสนุนวิชาการ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ สำนักวิยบริการและเทสโนโลยรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.