ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ศรีษะแย้ม  
  Asst. Prof. Dr. Montra Srisayam
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: srisayam_ssy@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557
2 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553
3 วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: มนตรา ศรีษะแย้ม (2561).Inhibition of two stages of melanin synthesis bysesamol, sesamin and sesamolin.. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 2560. Page:  886-895
อ้างอิง: มนตรา ศรีษะแย้ม (2561).การสำรวจสเตียรอยด์ในยาชุดและยาสมุนไพรในตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์.  วารสารเภสัชกรรมไทย, 2560. Page: 216-224
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: มนตรา ศรีษะแย้ม (2560).การสำรวจสเตียรอยด์ในยาชุดและยาสมุนไพรในตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารเภสัชกรรมไทย, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2560). Page: 216-224
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: มนตรา ศรีษะแย้ม (2557).ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในหลอดทดลองของเมล็ดงา ขาว ดำ และแดง. วารสาร เภสัชศาสตร์อีสาน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2557, 2557/2. Page: 137-146
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: มนตรา ศรีษะแย้ม (2561).การประเมินองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเฮกเซนจากหมุยและโปร่งฟ้า. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 , 2560. Page: 1744-1754
อ้างอิง: มนตรา ศรีษะแย้ม (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยากลุ่ม NSAIDsเพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560. Page: 821-828.
อ้างอิง: มนตรา ศรีษะแย้ม (2561).ผลของการให้ความรู้โรคไข้เลือดออกร่วมกับการประเมินความชุกลูกน้ำยุงลายต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนและค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายในตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.. การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง "การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ยุค 4.0, 2560. Page: 165-176
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.