ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตภณ โล่นพันธ์  
 Asst. Prof. Kantaphon Lonphan
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kantaphon_engineer@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 2552
2 คอบ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์กำลัง, ระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม, พีแอลซี (โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์)
 
ความสนใจ
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กันตภณ โล่นพันธ์ (2561).Simulation and Analysis of Blade Micro Water Turbine Using Stress Analysis in Autodesk Inventor Professional Version 2014. The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017), 2560. Page:-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ: เอกสารประกอบการนสอน วิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า1
ชื่อหนังสือ: ตำรา วิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.