ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญชนก นัยจรัญ  
  Asst. Prof. Dr. Khwanchanok Naijarun
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: nkhwanchanok@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
2 ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณณ์มหาวิทยาลัย 2551
3 ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, ภาษาไทย วรรณคดีไทย
 
ความสนใจ
งานวิจัยท้องถิ่น
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ขวัญชนก นัยจรัญ (2560).การศึกษาคุณค่าของภูมินามในตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560, ปีที่ 14 ฉบับที่ 1. Page:61-72
อ้างอิง: ขวัญชนก นัยจรัญ (2560). การศึกษาคุณค่าของภูมินามในตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2560). Page: 61-72
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ขวัญชนก นัยจรัญ และคณะ. (2559). การศึกษาภูมินามโดยเครือข่ายชุมชน ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 4.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ขวัญชนก นัยจรัญ. (2557). การวิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1.
อ้างอิง: ขวัญชนก นัยจรัญ. (2557). การวิเคราะห์ภาพสะท้อนค่านิยมของไทยจากนิทานพื้นบ้าน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 33 ฉบับที่ 6.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: ขวัญชนก นัยจรัญ. (2551). ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ขวัญชนก นัยจรัญ.(2561).เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2554-2556: การวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิปไตย. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย", วันที่ 26-27 ม.ค. 60. Page: 2792-2801
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ขวัญชนก นัยจรัญ. (2557). การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใช้การสอนด้วยกลวิธีสืบสอบ. รายงานการประชุมสืบเนื่อง นเรศวรวิจัยครั้งที่ 10.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ขวัญชนก นัยจรัญ และอัญชลี เลากลาง. (2556). การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณของครูภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. รายงานการประชุมสืบเนื่อง การประชุมวิชาการกลุ่มราชภัฏ.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ขวัญชนก นัยจรัญ. (2555). การวิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยจากบทละครพูดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. รายงานการประชุมสืบเนื่อง นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและการจัดการข้อมูลผลงานวิชาการ ณ ตึกไอที มรพส. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00-16.30 น.
อ้างอิง: ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยสายมนุษยศาสตร์ : ความร่วมมือสถาบันวิจัยและพัฒนา 13.30-16.30 น 2/11/2559
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 15
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: การสัมมนาการใช้ภาษาไทย
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: รางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (herp congress iv)
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.