ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ  
  Asst. Prof. Dr. Supattra Bodeerat
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267104
อีเมล์: supattra.c@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
2 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
3 วท.บ. (เกษตรศาสตร์พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
fungal taxonomy, fungal diversity, การเพิ่มผลผลิตของพืชด้วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต, เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา, Agriculture
 
ความสนใจ
fungal utilization, การเพิ่มผลผลิตของพืชด้วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ. 2562. การแก้การพักตัวและวัสดุเพาะที่เหมาะสมต่อต้นกล้ามะกล่ำต้น (Adenanthera pavonina L.). วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 37(1): 123-134.
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ. 2562. มหัศจรรย์แห่งข้าว: วิถีชีวิตและภูมิปัญญา. จุลสารศิลป์พิบูล. 1(2): 1-13.
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, โชติ บดีรัฐ, สุพัตรา บดีรัฐ และ รสสุคนธ์ ประดิษฐ์. 2562. แนวทางการจัดทำแผนแม่บทชุมชนต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำขมึน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม. วารสารสหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา. 8(2): 92-103.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ, สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด, รสสุคนธ์ ประดิษฐ์. 2562. การศึกษาความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำขมึนเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. วารสารการบริหารท้องถิ่นใ 12(4): 548-563.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ. 2561. นิเวศวิทยาของเห็ดเผาะในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 20(3): 124-133.
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ และโชติ บดีรัฐ. 2561. การฟื้นฟูประเพณีกวนข้าวทิพย์ของวัดตาปะขาวหาย อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารศิลปวัฒนธรรมศิลป์พิบูล. 1(1): 13-17.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ และสุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ. 2561. ประเพณีวิ่งว่าวพระร่วงของชุมชนตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย. วารสารศิลปวัฒนธรรมศิลป์พิบูล. 1(1): 10-12.
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ, พัชรีภรณ์ ทิมขาว, ณัฐพล บาลี, และ เนติ เงินแพทย์. 2561. การศึกษาสาหร่ายในแหล่งน้ำจืดในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ทรัพยากรหลายหลาก: ท้องถิ่นไทยได้ประโยชน์. 2-3 สิงหาคม 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. จังหวัดอุตรดิตถ์.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี. 2557. Using animal manual to growth lettuce (Lactuca sativa L.) in a Homemade Hydroponics System. วารสารวิจัย มข. ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557. Page: 256-261
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี. 2555. Asbuscular Mycorrhizal Fungi for Jatropha Production. , Jatropha, Challenges for a New Energy Crop 2012 Voloum 1 ; Farming, Economics and Biofuel. Page: 263-279
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี. 2554. ผงของชนิดหัวเชื้อต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารระหว่างการหมักน้ำสกัดชีวภาพ. วารสารวิทยาศาสตร์, 2554. Page: 42-57
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี (2557).ความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์มายคอร์ไรซาตัวบ่งชี้ชีวภาพในดินบริเวณรอบรากข้าวไร่ในจังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการ"สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 10", 2557. Page: 1-9
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี (2557).ปัจจัยทางกายภาพต่อความสูงของต้นกะหล่ำต้น (Adenanthera pavonian L.). การประชุมวิชาการ"สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 10", 2557. Page: 10-15
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี (2557).แหล่งของสารละลายธาตุอาหารต่อการเติบโตของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์. การประชุมวิชาการ, 2557. Page: 49-54
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ทุนฝึกอบรมระยะสั้นในต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2556ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2557 School of Environmental and Rural Science, Agronomy and Soil Science, University of New England, Armidale. NSW Australia
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ทุนอบรมอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Study Tour Award for Young Lecturer of Pibulsongkram Rajabhat University) เรื่อง Teaching and Learning Science 23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2553 ณ University of Technology ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: ทุนวิจัยระยะสั้นของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง Methods for Studying the Molecular Ecology of Arbuscular Mycorrhizal Fungi. 5 พฤษภาคม – 1 สิงหาคม 2551 ณ Department of Crop and Soil Science, Cornell University ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: การฟื้นฟูประเพณีกวนข้าวทิพย์แก่ชุมชนวัดตาปะขาวหาย ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ 2 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: การฟื้นฟูประเพณีกวนข้าวทิพย์แก่ชุมชนวัดตาปะขาวหาย ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อหนังสือ:
Jatropha, Challenges for a New Energy Crop
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: รางวัลชมเชยโครงการสัมมนาการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาครั้งที่ 1 (5th UKM) ประจำปี 2562 เรื่อง ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการสอนมารยาทไทยในรายวิชาความจริงของชีวิต ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร E-library วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการ มรพส
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: รางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ เรื่อง ลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวพื้นเมืองในตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV) ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาว
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโครงการสัมมนาการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาครั้งที่ 1 (1st UKM) ประจำปี 2558 เรื่อง เจตคติที่มีต่อการนำเสนองานวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษจุลชีววิทยา วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร E-library มรพส.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อรางวัล: รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ (a professional new scientist) ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุม Meetings of the Three Divisions of the International Union of Microbiological Societies (IUMS 2008), 4-11 สิงหาคม 2551 ณ เมืองอิสตันบูล ตุ
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.