ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ  
  Asst. Prof. Dr. Supattra Bodeerat
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267104
อีเมล์: ansupattra@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
2 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
3 วท.บ. (เกษตรศาสตร์พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
fungal taxonomy, fungal diversity, การเพิ่มผลผลิตของพืชด้วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต, เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา, Agriculture
 
ความสนใจ
fungal utilization, การเพิ่มผลผลิตของพืชด้วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ. 2561. นิเวศวิทยาของเห็ดเผาะในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 20(3): 124-133.
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ และโชติ บดีรัฐ. 2561. การฟื้นฟูประเพณีกวนข้าวทิพย์ของวัดตาปะขาวหาย อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารศิลปวัฒนธรรมศิลป์พิบูล. 1(1): 13-17.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ และสุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ. 2561. ประเพณีวิ่งว่าวพระร่วงของชุมชนตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย. วารสารศิลปวัฒนธรรมศิลป์พิบูล. 1(1): 10-12.
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ, พัชรีภรณ์ ทิมขาว, ณัฐพล บาลี, และ เนติ เงินแพทย์. 2561. การศึกษาสาหร่ายในแหล่งน้ำจืดในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ทรัพยากรหลายหลาก: ท้องถิ่นไทยได้ประโยชน์. 2-3 สิงหาคม 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. จังหวัดอุตรดิตถ์.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี (2557).Using animal manual to growth lettuce (Lactuca sativa L.) in a Homemade Hydroponics System. วารสารวิจัย มข. ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557. Page: 256-261
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี (2555).Asbiscular Mycorrhizal Fungi for Jatropha Production. , Jatropha, Challenges for a New Energy Crop 2012 Voloum 1 ; Farming,Economics and Biofuel. Page: 263-279
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี (2554).ผงของชนิดหัวเชื้อต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารระหว่างการหมักน้ำสกัดชีวภาพ. วารสารวิทยาศาสตร์, 2554. Page: 42-57
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี (2557).ความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์มายคอร์ไรซาตัวบ่งชี้ชีวภาพในดินบริเวณรอบรากข้าวไร่ในจังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการ"สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 10", 2557. Page: 1-9
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี (2557).ปัจจัยทางกายภาพต่อความสูงของต้นกะหล่ำต้น (Adenanthera pavonian L.). การประชุมวิชาการ"สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 10", 2557. Page: 10-15
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี (2557).แหล่งของสารละลายธาตุอาหารต่อการเติบโตของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์. การประชุมวิชาการ, 2557. Page: 49-54
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อหนังสือ:
Jatropha, Challenges for a New Energy Crop
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.