ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์กฤษณชัย คลอดเพ็ง  
 Mr. Krissanachai Klodpeng
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: klodpeng@gmail.com/krissanachai.k@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
2 วท.บ. (เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
Plant Physiology, Postharvest Technology, Plant Biochemistry, สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ, Horticulture, พืชสวน, Agriculture, Fruits and vegetables technology, เกษตรอินทรีย์, เกษตรผสมผสาน, การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์, ปุ๋ยอินทรีย์, ธาตุอาหารพืช
 
ความสนใจ
การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์, เกษตรอินทรีย์, พืชสวน, เกษตรผสมผสาน, ปุ๋ยอินทรีย์, ธาตุอาหารพืช, จุลชีววิทยาทางดิน (Soil Microbiology)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Effects of washing agents on shelf-life and postharvest qualities of lime ผู้เขียน Krissanachai Klodpeng, Tanachai Pankasemsuk, Maneechat Nikornpun วันที่เผยแพร่ 2008 วารสารวิชาการ Journal of Agriculture (Thailand)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมการผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ วันที่ 26 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์บริการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจำแนกเพศมะละกอ และอินทผลัม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 4 เมษายน 2560
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง เชิงการค้า ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 4 เมษายน 2560
อ้างอิง: การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ ด้านเกษตรโรงเรือน และเกษตรอินทรีย์ กับผู้เชี่ยวชาญจากเนเธอร์แลนด์ ที่หอประชุมสำนักงานและวิจัยพัฒนาการเกษตร เขตที่๑ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 สิงหาคม 2559
อ้างอิง: โครงการสมัมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ณ e-Library มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 27 กรกฏาคม 2559
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรม "นักวิจัยหน้าใหม่" รุ่นที่ 3 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
อ้างอิง: อบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558 วันที่ 21 กรกฏาคม 2559
อ้างอิง: โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2559
อ้างอิง: โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการจัดทำแผนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ(พื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ) วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอยุธยา โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรส้รางสรรคผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
อ้างอิง: BIOM-LAND TRAVELLING conference Thailand Thursday, 25 Feb 2016 at Naresuan University, Phitsanulok
อ้างอิง: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพแหล่งผลิตพืช GAP และกระบวนการผลิตเมล็ดแมงลักที่ปราศจากสารอะฟลาทอกซิน วันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการการจัดการขยะและการใช้ประโยชน์จากน้ำมันที่ใช้แล้ว โรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 22 ธันวาคม 2558 และ โครงการการจัดการขยะและการใช้ประโยชน์จากน้ำมันที่ใช้แล้ว โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมแมลงศัตรูข้าว ณ ศาลา SML ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก วันที่ 20 มีนนาคม 2560
ชื่อโครงการ: โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วย (แก้ปัญหาขยะจากเปลือกกล้วย) วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการปุ๋ยสั่งตัด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: การทำปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วย วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริการส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: คำขอให้ตรวจสอบข้าวโพดแคระแกรนและมีสีม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.