ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์กุลชญา สิ่วหงวน  
 Miss Kunchaya Siwnguan
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Kuchaya_orli@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 คศ.ม. (เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2559
2 คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2556
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กุลชญา สิ่วหงวน (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มศิลปะประดิษฐ์โอทอป จังหวัดพิษณุโลก.. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560. Page: 163-173
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กุลชญา สิ่วหงวน (2561).การพัฒนาผลิตภัณฑ์กราโนล่าบาร์เสริมแคลเซียมจากกระดูกปลากรายผง. รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560. Page: 1012-1019
อ้างอิง: กุลชญา สิ่วหงวน (2561). การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทอดต่อการดูดซับน้ำมันของผลิตภัณฑ์เปลือกแก้วมังกรทอดปรุงรส. . รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560. Page: 994-1001
อ้างอิง: กุลชญา สิ่วหงวน (2561).การใช้เปลือกส้มโอเป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ในแป้งขนมเทียนแช่แข็ง. รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560. Page: 986-993
อ้างอิง: กุลชญา สิ่วหงวน (2561).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมข้าวแคบเสริมเปลือกกุ้ง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ปะเทศไทย 4.0", 2560. Page: 637-644
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.