ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ณภัทร วุฒธะพันธ์  
  Dr. Naphat Wuttaphan
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: naphat.w@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2559
2 ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์) จุฬาลงกรณณ์มหาวิทยาลัย 2553
3 บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, Human Resource Development, Organization Development , Talent Management , Coaching , Employee Engagement , Business Ethics , Epistemology , International Human Resource Management , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, วิธีวิทยาการวิจัยสังคมศาสตร์
 
ความสนใจ
Anthropology, Cultural Diversity , Criminology and Justices , Psychology, Business, Learning Organization , Business Intelligence, Human Resource Management/Development, Organization Development
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Wuttaphan, N., & Akaraboworn, C. (2016). Developing potential factors of faculty management affecting faculty engagement in Thai private universities: A qualitative methods. NIDA Development Journal, 57(2). 144-172.
อ้างอิง: Wuttaphan, N. (2017). Human capital theory: The theory of Human Resource Development, implications, and future. Rajabhat Journal Sciences, Humanity and Social Sciences, 18(2), 240-253.
อ้างอิง: ณภัทร วุฒธะพันธ์ (2560).HUMAN CAPITAL THEORY: THE THEORY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, IMPLICATIONS, AND FUTURE. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences, Vol 18 No 2 (2017). Page: 240-253
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Wuttaphan, N. (2016). Factor affecting faculty engagement. HROD Journal, 8(2), 92-118.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Wuttaphan, N. (2018). Diversity Management: When Generation Z come to the Workplace and How Human Resource Can manage? Paper presented at The 7th Business, Economics and Communications International Conference 2018, Naresuan University, Thailand on November 29th-30th, 2018, p 51-59.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ณภัทร วุฒธะพันธ์ และ จีระภัทร ใจอารีย์ (2559). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Wuttaphan, N., Thimthong, S., Seriwat, A., & McLean, G. N. (2015). Conceptualizing Employee Unethical Behavior in an Organization: How Human Resource Development Interventions Can Help. Paper presented at The 16th International Conference on Human Resource Development Research and Practice across Europe, University College Cork, Ireland on June 3rd – 5th, 2015
อ้างอิง: Wuttaphan, N., Thongsuk, B. (2015). A study of tourism pattern at PhayaLae shrine, Chaiyapoom Province. Paper presented at The 5th Institute of Physical Education International Conference. Institute of Physical Education, Ministry of Tourism and Sports on June 6th – 8th, 2015
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Wuttaphan, N. (2014). Factors Affecting Organizational Commitment of Lecturers: A Case of Pibulsongkram Rajabhat University, Thailand. Paper presented at The 10th International Conference on Humanities and Social Sciences 2014 (IC-HUSO2014), KhonKaen University, Thailand on Novenber 20th – 21st, 2014
อ้างอิง: ณภัทร วุฒธะพันธ์. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของอาจารย์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร, พิณรัตน์ นุชโพธิ์, เอกรงค์ ปั้นพงษ์ และ ณภัทร วุฒธะพันธ์. (2557). การวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติกส์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. บทความวิจัยนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.