ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลธรรม เกื้อบุตร  
  Asst. Prof. Dr. Kamontam Kuabutr
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267001
อีเมล์: godz_blezz@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (ดนตรี) ม.มหิดล 2557
2 ศศ.ม. (ดนตรี) ม.มหิดล 2554
3 ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์) ม.บูรพา 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
Musicology, Music research, Ethnomusicology, Jazz guitar, History of Western Music
 
ความสนใจ
Ethnomusicology, Jazz music, Music technology
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2558). ล้วน ควันธรรม: การกำเนิดเพลงลีลาศรูปแบบไทย. วารสารวิชาการดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Kuabutr, K. (2014). Ballroom Dance Music in Thai society. Fine Arts International Journal Srinakharinwirot University Vol.18 No.2 July - December 2014, page 182-200.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2555). ประชุมวิชาการดนตรีศึกษาโลก 30th ISME 2012 Thessaloniki ประเทศกรีซ. วารสารเพลงดนตรี ปีที่18 ฉบับที่2 เดือนตุลาคม 2555, 56-59.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2554). กระบวนการสอนกีตาร์คลาสสิกของกีรตินันท์ สดประเสริฐ. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่3 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2554, 165-183.
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร และณัฎฐนิช นักปี่. (2554). พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรี วังสวนผักกาด. วารสารเพลงดนตรี ปีที่16 ฉบับที่11 เดือนกรกฎาคม 2554, 32-35.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2559). ดนตรีแจ๊สในสังคมไทย ยุคเริ่มต้น. เอกสารประกอบการประชุมวิจัยระดับชาติ "นเรศวรวิจัย"ครั้งที่ 12 (หน้า 1995 - 2006). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2554). การวิเคราะห์เพลงโศรก พระนิพนธ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต. ประชุมวิชาการดนตรีวิทยาเรื่องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการดนตรี (หน้า 151 - 159). นครปฐม: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (25ุ61). รายงานการวิจัยเรื่อง ดนตรีมังคละในศตวรรษที่ 21 : จากมิติแห่งอดีตสู่ปัจจุบัน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2559). รายงานการวิจัยเรื่อง กระบวนการเรียนทักษะวิชาคีตปฏิภาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เรื่อง "เพลงและดนตรีในละครเพลง" ของ นายธีรวุฒิ แก้วมาก
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "แตรวงคณะบ้านตาล ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์" ของ นายธีระพงษ์ ทัพอาจ
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "ดนตรีประกอบพิธีกรรมงานศพชาวม้ง บ้านตลาดม้ง ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร" ของ นางสาวศศิธร ศิริรัตน์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "เพลงร้องในพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดำ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก" ของ นายวัลลภ งามโคกกลาง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "คาบาร์เร่ต์ไทย คณะทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา" ของนายชัพวิชญ์ ใจหาญ
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "ฟ้อนนกกิ่งกะหล่า: ครูส่างคำ จางยอด" ของ นางสาวศิริพร สุรินทร์ศิริรัฐ
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เรื่อง "เพลงทับในรูปแบบการแสดงหนังตะลุง : กรณีศึกษานายทับในคณะของนายหนังตะลุงที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติ" ของ นางสาวผกามาศ ชัยบุญ
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เรื่อง "เพลงฉิ่งมุล่งฆ้องวงใหญ่ที่เหมาะสำหรับใช้เป็นแบบฝึกทักษะปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา" ของ นายทรงพล ศรีคุ้ม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "ดนตรีพิธีกรรมงานศพม้ง ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก" ของ นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "ดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า" ของ นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียน
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "ดนตรีประกอบการแสดงหุ่นกระบอก คณะแม่ชะแวง อ่อนละม้าย" ของ นางสาวภารดี เกิดวาระ
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เรื่อง "การตีกลองในประเพณีแห่มังกรของคณะมังกรทองจ้าวพ่อ-จ้าวแม่ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์" ของ นายเชาวลิต เขียวทาสี
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "เพลงพื้นบ้านตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย" ของนายธนภัทร ลิมปนารมณ์
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2561). ประวัติดนตรีตะวันตก. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อหนังสือ: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2559). ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.