ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์สุรินทราพร ชั่งไชย  
 Miss Surintraporn changchai
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: schangchai@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2559
2 วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2555
 
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมอาหาร
 
ความสนใจ
Postharvest Technology and Plant Physiology, Stress Physiology, Food Engineering
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การใช้แก๊สโอโซนในการกำจัดหนอนแมลงวันผลไม้ (Bactrocera latifrons) ในพริก วารสารวิจัยและส่งเสริมการเกษตร
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Effect of high concentration-ozone fumigation on chemical and physical changes in fresh chilli. ICSAFEI 2015, 7th Conference on Sustainable Agriculture for Food, Energy and Industry in Regional and Global Context.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.