ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลแก้ว คล้ายแก้ว  
 Asst. Prof. kulkaew khlaikaew
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267103
อีเมล์: kulkaewtourism@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
2 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2541
 
ความเชี่ยวชาญ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน, การตลาดท่องเที่ยว, งานมัคคุเทศก์, ธุรกิจการบิน, การโรงแรม/การท่องเที่ยว, การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ Homestay, การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
 
ความสนใจ
การท่องเที่ยว, การเดินทาง, การจัดการธุรกิจนำเที่ยว, การตลาดการท่องเที่ยว, งานมัคคุเทศก์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Kunkaew Khlaikaew (2018).The Standard of Community Based Tourism Marketing: A Case Study of Klongdaen Community, Thailand. THE PEOPLE: International Jounal of Social Sciences , Volume 3 Issue2. Page: 159-166
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: The Standard of Community Based Tourism Marketing: A Case Study of Klongdaen Community. ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 13 rd International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH) ตีพิมพ์วาสาร The People Journal, crossref
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: The Cultural Tourism Management under Context of World Heritage Sites: Stakeholders’Opinions between Luang Prabang Communities, Laos and Muang-kao Communities, Sukhothai,Thailand. Procedia Economics and Finance 23 ( 2015 ) 1286 – 1295 2212-5671 © 2015 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Selection and/ peer-review under responsibility of Academic World Research and Education Center doi: 10.1016/S2212-5671(15)00563-8 ScienceDirect Available online at www.sciencedirect.com
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: กุลแก้ว คล้ายแก้ว (2555).การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสตร์ : ศึกษาพระเครื่องนางพญาและพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2555. Page: 333
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: A survey of Buddhism based Tourism: A case of Pra Nangpraya amulets and relics of Phitsanulok Province. kunkaew Khlaikaew. Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference วันที่ 19-24 June 2554 เมือง Istanbul ประเทศ Turkey หน้า 591– 599
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: The Standard of Community Based Tourism Marketing: A Case Study of Klongdaen Community. ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 13 rd International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH) ตีพิมพ์วาสาร The People มหาวิทยาลัย Universidade de Lisboa ประเทศ Portugal วันที่ 18 - 23 พ.ค.2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: พัฒนาการและผลกระทบจากการท่องเที่ยวล่องแก่งลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก แบบบรรยาย (Oral Presentation) และเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ในงาน The 3rd Annual PSU Phuket Research Conference 2553 Multidispinary Studies on Sustainable development, Prince of Songkha University, Phuket Campus, Thailand วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553 หน้า 1-9
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้บริบทการเป็นเมืองมรดกโลก : แนวความคิดเห็นของผู้มีส่วนจัดการของชุมชนเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและชุมชนบ้านเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย แบบ Oral Presentation และเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิจัย BEMTUR 2nd Global Conference on Business, Economics, Management & Tourism วันที่ 30-31 ตุลาคม 2556 กรุง Prague ประเทศ Czech Republic และonline www.sciencedirect.com
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: การสำรวจและการสร้างมูลค่าเพิ่มในแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของจังหวัดพิษณุโลก แบบ Oral Presentation และเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิจัยวลัยลักษณ์วิจัย WMS Management Research National Conference 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 หน้า 1-12
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: การสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา : ศึกษาพระเครื่องนางพญาและพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดพิษณุโลก แบบStand-up Presentation และเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิจัย Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference วันที่ 19-24 June 2554 เมือง Istanbul ประเทศ Turkey หน้า 591– 599
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ความเป็นไปได้ในการจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก แบบบรรยาย (Oral Presentation) และเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่อง (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 29-30 มกราคม 2553 หน้า 563 - 572
อ้างอิง: กุลแก้ว คล้ายแก้ว, ลัสดา ยาวิละ, อรนุช สืบบุญ (2553).ความเป็นไปได้ในการจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาเรือนแพพิษณุโลก . งานประชุมวิชาการ "ศรีนครินทร์วิโรฒครั้งที่ 4", วันที่ 29 - 30 มกราคม 2553. Page: 563 - 571
อ้างอิง: กุลแก้ว คล้ายแก้ว, ลัสดา ยาวิละ, อรนุช สืบบุญ (2553).พัฒนาการและผลกระทบจากการท่องเที่ยวล่องแก่งที่มีต่อชุมชนลุ่มน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. The 3rd Annual PSU Phoket Reserch Conference 2010, วันที่ 7 - 19 พฤศจิกายน 2553. Page:-
อ้างอิง: กุลแก้ว คล้ายแก้ว (2553).การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 "การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน", 21 -23 มกราคม 2553. Page: 89 - 94
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเชิงประวัติศาสตร์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาคลองแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่อาเซียน
อ้างอิง: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานด้านสุขภาวะในองค์กร กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: การตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) เชื่อมโยงอาเซียน
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้บริบทการเป็นเมืองมรดกโลก : แนวความคิดเห็นของผู้มีส่วนจัดการของชุมชนเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปรียบเทียบกับชุมชนบ้านเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: การสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา : ศึกษาพระเครื่องนางพญาและพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: การสำรวจและออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำเข็กจังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาการดำเนินงาน กรกฎาคม 2551 – มิถุนายน 2552 แหล่งทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: พัฒนาการและผลกระทบจากการท่องเที่ยวล่องแก่งลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: การประเมินโครงการสื่อกิจกรรม ๑๑๖ วัน จากวันพ่อถึงวันแม่ของกรมประชาสัมพันธ์ช่อง ๑๑
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: การศึกษาการใช้สื่อและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: ความเป็นไปได้ในการจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: การอบมรมหลักสูตรการนิเทศอาจารย์สหกิจศึกษา
ปี พ.ศ. 2541 (1998)
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตรวิชาชีพมัคคุเทศก์(ทั่วไปต่างประเทศ)
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านน้อยแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เขาสมอแคลง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก - สุโขทัย
ชื่อโครงการ: International Symposium on Arts, Culture, and Community Engagement Theme : Engaging with the Community as a GUEST panellist 17-20 November 2019 Unversity of Malaya, Malaysia
ชื่อโครงการ: วิทยากร เร่ื่อง การจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนของชุมชนบ้านวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไทย-มาเลเซีย และกิจกรรมเสริมหลักสูตรชุมชน Marketing & Top Table Sale
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านที่ดี -เทศบาลตำบลบ้านกร่างร่วมจัดองค์ยการโทรทัศพ์แห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการ มรดกโลกสัญจรและการเป็นมัคคุเทศก์น้อย แก่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาัลย พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรมัคุเทศก์น้อย - เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรมัคุเทศก์น้อย ครั้งที่ 6 ในเขตจังหวัดพิษณุโลก - สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรมัคุเทศก์นักธรณีน้อย ครั้งที่ 1-2 -การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรมัคุเทศก์น้อย ครั้งที่ 5
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรมัคุเทศก์น้อย ครั้งที่ 4
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรมัคุเทศก์น้อย ครั้งที่ 3
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรมัคุเทศก์น้อย ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรมัคุเทศก์น้อย ครั้งที่ 1
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อโครงการ: บทสังเคราะห์ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ“วิสาหกิจชุมชนล่องแก่งลำน้ำเข็ก” การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทยเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ผลงานวิจัยเรื่อง การ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน ้าเข็ก อ้าเภอว
ชื่อโครงการ: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทยเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ผลงานวิจัยเรื่อง การ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน ้าเข็ก อ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยเพื่อท าความเข้าใจการ เปลี่ยนแปลงของชุ
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการหลักสูตร การท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อหนังสือ: หลักการมัคคุเทศก์
ชื่อหนังสือ: ธุรกิจการบิน
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตร การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม - สถาบันการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541 (1998)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตร มัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตร English for Communication & Tourism , ALC Auckland - New Zealand
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.