ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลแก้ว คล้ายแก้ว  
 Asst. Prof. kunkaew khlaikaew
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267103
อีเมล์: kulkaewtourism@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
2 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2541
 
ความเชี่ยวชาญ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน, การตลาดท่องเที่ยว, งานมัคคุเทศก์, ธุรกิจการบิน, การโรงแรม/การท่องเที่ยว
 
ความสนใจ
การท่องเที่ยว, การเดินทาง, การจัดการธุรกิจนำเที่ยว, การตลาดการท่องเที่ยว, งานมัคคุเทศก์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อโครงการ: บทสังเคราะห์ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ“วิสาหกิจชุมชนล่องแก่งลำน้ำเข็ก” การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทยเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ผลงานวิจัยเรื่อง การ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน ้าเข็ก อ้าเภอว
ชื่อโครงการ: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทยเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ผลงานวิจัยเรื่อง การ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน ้าเข็ก อ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยเพื่อท าความเข้าใจการ เปลี่ยนแปลงของชุ
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.