ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤติกา สังขวดี  
  Asst. Prof. Dr. Kittika Sungkawadee
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kittika.psru@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2557
2 กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
3 ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2534
4 กศ.บ. (แนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 2530
 
ความเชี่ยวชาญ
การประกันคุณภาพการศึกษา, จิตวิทยาการแนะแนว และการให้คำปรึกษา, ด้านการสอน
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กฤติกา สังขวดี (2561).ผลการใช้แผนการจัดการความรู้เรื่องกีฬาเปตองผ่านคิวอาร์โค้ด. Journal  of Roi Et Rajabhat University, 2560. Page: 53-58
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: กฤติกา สังขวดี (2559).ผลของการใช้สื่อเอนิเมชัน 2 มิติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าไม้มหัศจรรย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 The Use of 2D Animation with Achievement of Wonderland Forest Subject for Grade 9 Students (สัดส่วน 50%). วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559. Page: 7-11
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กฤติกา สังขวดี (2561).การพัฒนาบทเรียนกีฬาเทเบิลเทนนิสผ่านสมาร์ทโฟน เชื่อต่อด้วยคิวอาร์โค้ด. การประชุมวิชาการศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4 “ยกระดับภูมิปัญญาสร้างมูลค่าสู่สากล”, 2560. Page: 61-65
อ้างอิง: กฤติกา สังขวดี (2561).โมบายแอฟพลิเคชั่นส่งเสริมกีฬาวอลเล่ย์บอลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอด์. การประชุมวิชาการศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4 “ยกระดับภูมิปัญญาสร้างมูลค่าสู่สากล”, 2560. Page: 66-70
อ้างอิง: กฤติกา สังขวดี (2561).การพัฒนาสื่อกีฬามวยไทยผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอด์. การประชุมวิชาการศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4 “ยกระดับภูมิปัญญาสร้างมูลค่าสู่สากล”, 2560. Page: 55-60
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.