ชื่อ-นามสกุล
 นายเจตน์นที ราชเมืองมูล  
 Mr. Jadenathee Rachmuangmool
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Jadenatheeyoke@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2554
2 วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
วิจัย วัดผล ประเมินผล สถิตประยุกต์ ประกันคุณภาพ, วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา, สถิติขั้นสูง
 
ความสนใจ
Research , สถิติสำหรับการศึกษา, วิจัยการศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: การวิเคราะห์ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 The Classified Decision Factors Analysis in Vocational Further Study of Students under the Chiangrai Educational service Area Office 1 วารสารกาสะลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ThaiLIS is Thailand Library Integrated System
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กิจกรรม : เรื่องเทคนิคและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บเอกสาร และการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2562
อ้างอิง: อบรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเครือข่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชน (Talent Mobility) ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562
อ้างอิง: การประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2561 สำนักวิทยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชีบงใหม่
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: งานประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ The Annual Medical Science Conference ครั้งที่ 19และครั้งที่ 20
อ้างอิง: อบรม Basic Good Clinical Practice (GCP) for Biomedical Research (GCP Training) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IMES 2009 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17th Thailand international seminar on The IMES 2009 International Conference: Global Issues and Trends in Educational and Psychological Measurement, Evaluation, Statistics and Research Methodology
อ้างอิง: สัมมนาและศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.